The project

 

 

ID

147409

Titlul proiectului

ISSP - Intreprinderi sociale pentru servicii si productie

 

Profil

ID

40840

Denumire organizaţie

S.C. OPERATIONS RESEARCH S.R.L.

Adresă poştă electronică

emilatoperationsresearch.ro

Cod de înregistrare fiscală

RO23806854

Număr de înregistrare în registrul comerţului

J12/2007/2008

Anul înfiinţării

2008

Adresa poştală

Str. Taietura Turcului, nr. 47, Cluj Napoca, jud. Cluj

Cod

-

Localitate

Cluj Napoca

Judeţele

Cluj

Regiune

Nord-Vest

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

-

TIPUL SOLICITANTULUI

Tipul solicitantului

Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial

REPREZENTANTUL LEGAL

Prenume şi Nume

Emil PISLARU

Funcţie

Administrator

Număr de telefon

0722 295 732

Număr de fax

0314254559

Adresă poştă electronică

emilatoperationsresearch.ro

Document de identitate

CI seria IF nr. 379072

Emis de

SPCLEP Chitila

La data de

04-11-2013

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele referitoare la aplicant şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare

DA

ALTE INFORMAŢII

(*)Anul n - 3

 

Cifra de afaceri/venituri totale

1632016

Anul n*-2

 

Cifra de afaceri/venituri totale

2403811

Anul n*-1

 

Cifra de afaceri/venituri totale

3483883

Incadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului

 

Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul proiectului?

DA

1

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

MUNCESTE DE-ACASA !

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

POSDRU/144/6.3/S/130467

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului: Accesul egal si promovarea principiului egalitatii de sanse pe piata muncii din regiunile Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov, prin cresterea nivelului competentelor femeilor pentru angajare si in vederea initierii de activitati independente, precum si cresterea nivelului de constientizarea membrilor socetatii civile, specialistilor mass-media si angajati in institutii publice in privinta importantei egalitatii de gen si combatere a discriminarii pe piata muncii. Obiective specifice: OS1. Cresterea oportunitatilor de angajare pentru femei prin participarea la programe de formare profesionala continua a unui nr. de 550 femei, din care 500 calificate/recalificate in ocupatii solicitate de piata muncii din regiunile partenere, in domenii precum: constructii-decoratiuni, alimentatie publica, artizanat, servcii, servicii de ingrijire la domiciliu, babysitter, vanzator comercial, consultanta,management si afaceri in turism, accesarea fondurilor, managemantul inovarii; OS 2. Cresterea constientizarii principiilor egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile, mass-media si institutiilor publice prin organizarea unor sesiuni de formare si informare care au ca rezultat 250 de participanti care vor dobandi noi cunostinte si competente in promovarea egalitatii de gen si sanse pentru accesul femeilor pe piata muncii ca urmare a participarii la evenimenete de promovare a egalitatii de gen si formare in domeniu. OS 3. Asigurarea accesului egal la construirea unei cariere antreprenoriale pentru femeile din grupul tinta al proiectului, prin dezvoltarea si certificarea competentelor antreprenoriale pentru 100 de femei din gr. tinta si sprijinirea acestora in vederea initierii de afaceri si activitati independente. Estimam ca un nr. de 50 dintre acestea vor demara o activitate independenta in perioada de implementare. Proiectul se implementeaza la nivelul a patru regiuni eterogene ca dezvoltare economica si profil economic, abordarea intraregionala constand in schimbul de experienta, transferabilitate si multiplicare a rezultatelor implementarii proiectelor. Proiectul va avea ca efect pe termen lung crestrea competitivitatii populatiei feminine pe piata muncii, asigurand oportunitati sporite pentru 550 de femei pentru participarea pe piata muncii. Astfel, obiectivul proiectului contribuie la obiectivul general al POSDRU: “…dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivivatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Stadiul implementării proiectului

in_curs_de_implementare

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Rezultatele Act. 1 conduc la atingerea OS1: 550 de femei participante la programe de FPC cu o pondere de 87% certificate, din care: 1.INDICATORI DE PROGRAM: a) indicator de realizare imediata (output) = 500 femei care participa la programe de calificare/recalificare nivel 1, 2, 3 (89% din grupul tinta femei), b) indicator de rezultat (result): 87% pondere participanti la programe de calificare /recalificare care obtin certificare (b1); 2. INDICATORI SUPLIMENTARI: output = 600 participanti la instruire - acces pe piata muncii; result =87% pondere femei care participa la FPC si obtin certificat; 522 nr.participanti la instruire certificati - acces piata muncii. In vederea realizarii OS1 si OS2 in cadrul A1.1 se ating rez.: 1 Raport de identificare ocupati pentru calificare/ specializare/ perfectionare in raport cu piata muncii din regiunile partenere, 1 baza date cu femei care si-au exprimat dorinta de a participa la programul de FPC; 3000 chestionare realizate tel., 1 Studiu (realizat cantitativ si desktop research) privind cariera, veniturile, profesiile si nevoia de instruire a femeilor, 1 metodologie de cercetare; Act.1.2 va atinge OS 1 prin rezultatele: 1 program de calificare pentru cca 10 ocupatii distincte, care contin un modul competente informatice si sesiune informare egalitate de sanse si dezvoltare durabila; 4 autorizari furnizori FPC; 4 suporturi de curs (curs tehnicieni devizisti si masuratori =60 buc., competente informatice =550 buc., manager inovare=30 buc., competente sociale si civice=50 buc.); cca. 1500 de femei recrutate din care se vor selecta 550 pentru participarea la FPC; minim 4 contracte servicii furnizare FPC incheiate+documentatie atribuire, 550 contracte cu beneficiarii de FPC din grupul tinta pt. includere in program si acordare subventie; 550 fise inregistrare grup tinta; 1100 chestionare de satisfactie completate de gr. tinta participant la FPC; 550 profile ocupationale ale gr. tinta. Rezultatele Act.2 conduc la atingerea OS2: 250 persoane din gr. tinta (150 reprezentanti ONG, 50 reprezentanti institutii publice, 100 operatori mass-media). INDICATORI SUPLIMENTARI: output: 4 evenimente de comunicare si promovare – acces pe piata muncii (1. campanie de promovare a povestilor de succes adresata la 1000 de femei potentiali beneficari, 2. clip audio difuzat, 3. seminarii de informare si promvare adresate grupului tinta non-femei; 4. sesiuni de formare mass-media). Rezultate output care conduc la 4 evenimente: A.2.1.1 =1 Studiu de prezentare a povestilor de succes (20 interviuri in profunzime pt. studiu inregistrate, transcrise si analizate); A.2.1.2 =1000 brosuri transmise; A. 2.1.3 campanie radio realizata; A.2.2 = 1 studiu cantitativ: metodologie studiu pentru un esantion de femei angajate in mediu public si privat; 3000 chestionare completate tel.; baza date analizata, raport intermediar cantitativ; 1 studiu calitativ: 30 interviuri realizate cu reprezentantii unor companii, 4 focus-grupuri realizate cu 40 de femei de cariera pe tema egalitatii de gen si sanse de acces pe piata muncii); A.2.3 = 1 studiu de analiza mass-media in urma monitorizarii de 11 luni a stirilor privind egalitatea de gen si sanse de acces femei piata muncii; A2.4= 1 Raport de cercetare privind diferentele bazate pe gen in ce priveste cariera profesia si veniturile in 850 buc. print, 1 Ghid pentru buna intelegere a egalitatii de gen in mass media in 1000 buc.; A.2.5 - 1 Manual formare operatori mass-media in 50 exemplare; 50 operatori mass-media care au dobandit cunostiinte si competente in promovarea si acces piata muncii femei, 50 certificate de participare sesiuni formare; 200 pers.prezente la seminarii de informare si promovare. Rez. A.3 si A.4 conduc la implementarea OS3: 100 femei certificate in competente antreprenoriale din gr.tinta (A.3), 100 femei asistate si consiliate pentru deschidere afacere/act. independenta si 50 femei dintre cele 100 care incep o activitate independenta (A.4). OS3 contribuie la: INDICATORI SUPLIMENTARI, output: 50 persoane care au demarat o activitate independenta – femei – acces piata muncii; result: 50% Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta.Rez. intermediare: A.3.1=30 interviuri inregistrate si transcrise; 1 raport analiza; 1 Ghid practic destinat femeilor care doresc sa dezvolte o afacere in 850 buc.; A.3.2=1 manual curs initiere si dezvoltare antreprenoriala, 4 sesiuni de curs realizate in cele 4 regiuni; minim 87 de cursanti certificati; A.4.1=100 femei din gr. tinta intrate in programul de consultanta; 1 metodologie de selectie; 1 metodologie de acordare consultanta; 100 contracte de asistenta si consultanta; 100 fise antreprenoriale care cuprind date despre ideea de afaceri si capacitatea de implementare afaceri; minim 87 planuri de afaceri lucrate interactiv; minim 87 fise de finantare; minim 87 planuri de implmentare activitate independenta / afacere; minim 50 certificate initiere act. Independent / afacere; A.4.2 = 1 metodologie de selectie part. pt. studii; 20 studii de piata cantitative realizate telefonic. Rezultate activ. transversale Activitatii 5, Activitatii 6 si Activitatii 7 conduc la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice, resp. OS1, OS2 si OS3, astfel: A5: 2 conf. presa informare proiect; 4 comunicate de presa lansate;. 1 clip audio; achiz. 2 spatii emisie publ.; 4 comunicate presa; A6.1: minute sedinte intalniri proiect; rapoarte de activitate; evidente financiare; 12 cereri de rambursari. A6.2: 5 contracte de furnizare servicii FPC – calificare; 1 contracte servicii productie, tiparire si multiplicare materiale publicitare si informare; 1 contract servicii de audit extern; contracte experti externalizati; 18 contracte pt. experti externalizati echipa de implem.; 1 contract leasing auto; 2 contracte furnizare echipamente IT (Laptop – P1:6 buc; S: 9 buc; P2:4 buc; Sistem video conferinta la P1 – 2 buc.; sisteme call-center la P1 – 18 buc.; sisteme stocare si arhivare P1-4 buc; imprimanta laser color la S- 1 buc; copiator multifunctional la S – 1 buc.; copiator multifunctional la P2 – 1 buc. ; videoproiector si ecran la P2 – 2 buc; tablete initiere masuri TIC P2- 25 buc. Activ. 7: 12 rapoarte de audit. Pt sustenab. cate 1 raport transmis catre 4 ADR, Min. Muncii, EIGE si 4 centre universitare.

Valoarea totală a proiectului

9799466 Lei

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Fondul Social European si Bugetul de Stat

Numele instituţiei finanţatoare

AMPOSDRU-MMFPSPV

Valoarea angajată în proiect

9799466 Lei

2

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

CITYAUDIT.RO - SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI INSTRUMENTE DE AFACERI PENTRU ANTREPRENORI

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

POSDRU/92/3.1/S/63907

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este sa dezvolte competentele specifice antreprenoriatului din microintreprinderi prin oferirea gratuită de asistenţă de marketing şi analiză strategică a pieţei locale ca urmare a implementarii unui serviciu inovator de asistenţă informaţională interactivă on-line de generare şi analiză a datelor socio-economice şi de marketing denumit generic “CITYAUDIT.RO”. Acest serviciu inovator va facilita conectarea resurselor şi serviciilor existente în vederea dezvoltării şi aplicarii de noi afaceri, dezvoltării parteneriatelor de afaceri şi a conectării lor cu nevoile sociale existente la nivel local, regional şi naţional. Serviciul va fi implementat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est si Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. Obiective specifice: - Cunoasterea nevoilor de competente necesare antreprenorilor din microintreprinderi in utilizarea datelor si informatiilor de marketing si a instrumentelor de afaceri pentru definirea indicatorilor specifici necesari cresterii competitivitatii microintreprinderilor in raport cu dinamica economiei locale; - Indeplinirea nevoilor specifice ale antreprenorilor din microintreprinderi in ceea ce priveste utilizarea optima a oportunitatilor existente pe piata locala si regionala prin crearea unui serviciu inovator de asistenta informationala interactiva on-line de generare şi analiză a datelor socio-economice şi de marketing de la nivel local – Cityaudit.ro – sistem on-line interactiv de formare si informare in marketing si instrumente de afaceri pentru antreprenori; - Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a instrumentelor de afaceri, de citire, interpretare şi adaptarea la piaţa locală a datelor administrative şi de marketing necesare dezvoltării de afaceri dependente de comunitatile locale prin organizarea unor sesiuni de formare profesionala continua pentru un numar de 576 de manageri si antreprenori de microintreprinderi din 12 resedinte de judet din regiunile de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest. Obiectivele proiectului concorda cu obiectivul operational principal al DMI 3.1., acela de “Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale în vederea îmbunătăţirii performanţei şi formării profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri”

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Management proiect: Monitorizare trimestriala, cu indicator de rezultat – 12 rapoarte elaborate de echipa de management; 30 Rapoarte de contabilitate privind situatia financiara lunara a proiectului ; 1 contract servicii audit financiar extern; 10 rapoarte de audit financiar; 10 cereri de rambursare si rapoarte catre OI; 1 raport final de implementare proiect. Achizitii:10 laptop-uri,10 desktop-uri call-center si licente program,10 telefoane call center, 2 videoproiectoare; Publicitate si informare: 4 comunicate de presa transmise la 10 institutii mass-media, 2 benere, 1200 pliante, 1200 brosuri, 10 conferinte de presa, 1 spot pentru spatiul publicitar on-line, un spot difuzat out-door in Iasi si Cluj, 4 emisiuni TV, 6 sesiuni de informare la nivel national. Atingerea obiectiv specific 1: 1 baza de date microintreprinderi; 1 Raport de metodologie cercetare initiala de identificare a nevoii de informare (chestionar interviuri telefonice, chestionar interviu in profunzime, metodologie de aplicare si analiza); 1 raport de analiza si sinteza privind definirea indicatorilor necesari dobandirii de competente specifice pentru antreprenoriatul microintreprinderilor; (anexe raport: raport intermediar studiu cantitativ, studio calitativ si raport documentare; 1000 fise electronice interviu, 50 interviuri in profunzime inregistrate si transcrise); 1 publicatie “Manual de bune practice privind identificarea nevoilor de competente specifice antreprenoriatului”, Inregistrari conferinta de presa lansare manual. Atingere obiectiv specific 2: 1 raport de metodologie culegere date administrative, 1 Raport de metodologie cercetare studii strategice de piata si modalitate de postare date si informatii sistem on-line; 1 site construit pentru serviciu de sistem on-line de formare si informare format din trei module tehnice: publisher (import date; pregatire date; publicare date), server (stocare date; indexare date; web server), web (căutare; parcurgere; analiză; testare afaceri; descărcare); 1 marca inregistrata - "CITYAUDIT.RO"; domeniu web achizitionat; 1 pagina web cu tutoriale on-line in domeniul dezvoltarii afacerilor microintreprinderilor specifice zonelor de interventie ale proiectului ; 1 pagina web listare legislatie relevanta pentru domeniul dezvoltarii afacerilor microintreprinderilor ; 1 pagina web listare publicatii de specialitate in domeniul antreprenoriatului si microintreprinderilor, aproximativ 3 pagini web interactive de testare oportunitati si riscuri dezvoltare idei de afaceri prin indicatori predefiniti de: plan de afaceri, studiu de fezabilitate, plan de marketing ; 1 pagina web ghid de utilizare a instrumentelor de afaceri; 1 pagina web ghid de utilizare sistem on-line de formare si informare; 1 licenta utilizare soft NESSTAR; 6 experti din echipa proiectului instruiti in sistemul NESSTAR, 6 atestate de formare; Baza date administrative: 12 rapoarte date administrative / 12 localitati; 12 rapoarte de analiza sociologica si economica date administrative/ 12 localitati; Baza de date intercativa cu date administrative specifice pentru fiecare localitate (12 localitati incluse in proiect); 60.000 de persoane intervievate telefonic (4500 persoane x 12 localitati, 500 companii x12 localitati) privind comportamentul si valorile consumatorilor si barometru economic; Baza date marketing analizate privind valorile si comportamentul consumatorilor si barometru economic; Baza date marketing analizate privind valorile si comportamentul consumatorilor actualizata si barometru economic (prezentarea descriptivă a statisticilor, crosstabulari, corelare, regresii, calculare şi recodare, reprezentări grafice a datelor în forme personalizabile); Raport de analiza final cercetare marketing; Atingerea obiectivului specific 3: Formare profesionala continua: 1 Curricula cursuri de formare profesionala continua pentru manageri si antreprenori de microintreprinderi si start-up-uri dimensionata pentru trei module A.Aprofundarea conceptelor de marketink si utilizarea instrumentelor de afaceri (1 zi); B.Abilitati de utilizare a serviciului creat Cityaudit.ro in vederea dezvoltarii afacerilor (1 zi); C.Ateliere de afaceri pentru realizarea de planuri de afaceri si marketing in vederea dezvoltarii afacerilor participantilor la training (2 zile); 1 Metodologie criterii de selectie participanti; 576 planuri de afaceri realizate interactiv cu participantii la training; 56 de planuri de afaceri aplicate efectiv; 56 de planuri de marketing; 56 de studii de piata individuale pentru participanti; 100 de antreprenori de start-up-uri asistati pentru implementarea planului de afaceri; 49 de sesiuni de training organizate; 576 participanti la sesiunile de training;1 Manual de bune practice in cercetarea de marketing strategic.

Valoarea totală a proiectului

5817098 LEI

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN SI BUGETUL DE STAT

Numele instituţiei finanţatoare

AMPOSDRU - MMFPSPV

Valoarea angajată în proiect

5817098 LEI

 

Partenerii

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

DA

Partener 1

ID Partener

63546

Denumire organizaţie

ASOCIATIA CITYAUDIT.RO

Număr înregistrare

31960977

Adresa poştală

Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Avrig, Nr. 12, et. 4

Persoana de contact

STANCU Stefan Catalin

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Infiintarea Asociatiei in anul 2013 a avut ca scop aplicarea in activitati si proiecte concrete a expertizei acumulate de catre membrii fondatori in promovarea culturii antreprenoriale si identificarea si crearea de noi solutii de dezvoltare antreprenoriala, inclusiv in zona economiei sociale. Beneficiind si de colaborarea anterioara cu institutii publice si private din domeniul marketingului, cercetarilor socio-economice, studiilor dedicate (de exemplu, facultatile de profil din Universitatea “Babes-Bolyai” si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative sau cu firma solicitanta din acest proiect), Asociatia s-a concentrat pe furnizarea expertizei antreprenoriale catre studentii celor doua universitati. In acest sens, in parteneriat cu cele doua universitati si cu actualul beneficiar, Asociatia a initiat, pregatit si castigat ca solicitant doua proiecte POSDRU, respectiv: “Dezvoltarea spiritului antreprenorial si competente profesionale sporite pentru studentii din Regiunea Nord-Vest” ID136845 si “Dezvoltarea spiritului antreprenorial si competente profesionale sporite pentru studentii din Regiunea Bucuresti-Ilfov” ID140719 Axa prioritara nr. 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.2 “Calitate in invatamantul superior” ce au ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial si competente profesionale sporite pentru studentii celor doua universitati. Concret, prin cele doua proiecte, studentii universitatilor vor fi sustinuti in a dezvolta afaceri ce pot beneficia de instrumente profesioniste de identificare a potentialelor piete, a categoriilor de clienti si a nevoilor acestora. Prin urmare, parteneriatul din acest proiect, ce presupune inclusiv infiintarea de SES reprezinta pentru Asociatie o continuare si o dezvoltare a activitatii si expertizei de pana acum, continuarea in mod practic a abordarii si experientei antreprenoriala acumulata pana in prezent atat de membrii fondatori cat si de Asociatie. Activitatea de infiintarea de SES in proiect, atat de catre beneficiar cat si de Asociatie este avantajata pe de-o parte de experienta acumulata anterior in domeniul antreprenorial, pe de alta parte de motivatia de aplica prin abordari stiintifice (cercetari sociologice, studii dedicate) actiuni productive in domeniul economiei sociale.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Solicitantul este un ONG nou infiintata, beneficiara directa a expertizei acumulate de catre membrii fondatori in promovarea culturii antreprenoriale si identificarea si crearea de noi solutii de dezvoltare antreprenoriala, adaptate noilor tehnologii de comunicatie. Expertiza aceasta s-a concretizat in infiintarea ONG-ului solicitant ce are ca scop “organizarea şi desfăşurarea de activități ce urmăresc promovarea dezvoltării durabile a afacerilor şi dezvoltarea resurselor umane prin acțiuni de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, acordare de asistență de marketing și analiză strategică piețelor locale în vederea dezvoltarii afacerilor si buna guvernanță, precum și prin acordarea de consultanță și suport cu privire la elaborarea și implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.” Asociatia este rezultatul firesc al implementarii cu succes si al sustenabilitatii unui proiect POSDRU implementat de catre Beneficiarul proiectului, proiect ce a condus la dezvoltarea unei retele de antreprenori interesati in utilizarea unei platforme online de interogare si analiza a studiilor de piata specifice sau a cercetarilor pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Practic, expertii implicati in proiectul respectiv, au continuat si dezvoltat ideea, propunand celorlalti parteneri din proiect ca nevoile identificate in piata reala sa fie transpuse si prezentate in randul tinerilor, respectiv studentilor si a profesorilor lor in vederea unei mai bune adaptari a ofertelor de invatamant superior la nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere. De asemenea, experienta acumulata de catre membrii fondatori ai asociatiei a condus, in prezent, la implementarea ca beneficiar a doua proiecte POSDRU, Axa prioritara nr. 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.2 “Calitate in invatamantul superior” in parteneriat cu UBB Cluj si SNSPA Bucuresti, ce au ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial si competente profesionale sporite pentru studentii celor doua universitati. Este de mentionat ca membrii fondatori sunt persoane cu experienta de peste 7 ani fiecare in domeniul social, activand in cadrul institutiilor publice sau private ca asistenti sociali sau inspectori de specialitate in domeniul protectiei copilului sau persoanelor varstnice. Prin urmare, consideram ca experienta cumulata a membrilor fondatori, dar a Asociatiei prin cele doua proiecte POSDRU aflate in implementare in domeniul social si in domeniul antreprenorial constituie premise importante pentru implementarea proiectului si infiintarea cu succes a SES. Concret, una din motivatiile pentru care s-a realizat proiectul este ca prin infiintarea SES se ofera in mod concret, realist persoanelor aflate in dificultate din grupul tinta, posibilitatea muncii in conditii si prin mijloace adaptate nevoilor lor.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

Partenerul 1 se implica prin expertii sai, resursele materiale existente si achizitionate si prin contributia financiara la realizarea proiectului, in urmatoarele activitati: A1. FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE PENTRU 200 PERSOANE DIN GRUPUL TINTA LUCRATORI SOCIALI, CARE CUPRIND ACTIUNI DE INFORMARE, CONSILIERE, FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE (ALTELE DECÂT CELE CARE BENEFICIAZA DE SUBVENȚIE), (lunile 1- 9); Contribuie cu cei 4 experti analiza date la urmatoarele subactivitati: A.1.1 REALIZAREA UNUI STUDIU SOCIAL CANTITATIV DE TEREN PENTRU DEFINIREA PROFILULUI SOCIO-OCUPATIONAL AL GRUPURILOR VULNERABILE CUPRINSE IN PROIECT SI A CONDITIILOR SOCIO-ECONOMICE IN CARE TRAIESC IN VEDEREA DEFINIRII PARAMETRILOR INTEGRARII SOCIALE SI IN STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE (lunile 1-3) A.1.2 IDENTIFICARE OPORTUNITATILOR PENTRU DEZVOLTAREA STRUCTURILOR ECONOMIEI SOCIALE DEDICATE GR. VULNERABILE, PRIN REALIZAREA UNEI CERCETARI DE BIROU SOCIO-ECONOMICE (Lunile 2-4). A2. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE SI PROMOVARE – ECONOMIE SOCIALA PRIN 6 EVENIMENTE CONFERINTA ORIENTATE CATRE INTEGRAREA PERSOANELOR VULNERABILE DIN GR TINTA IN STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE, IN CELE 6 REGIUNI DE IMPLEMENTARE. (lunile 8-12). Contribuie cu cei 3 experti promovare, comunicare si organizare evenimente la realizarea celor 6 evenimente din proiect. P1 este implicat in activitatea de managemant prin expertii din echipa de managemant si participa la activitatea de informare a proiectului. A3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI (ACTIVITATE CONTINUA), ACHIZITII SI AUDIT A3.1. ACTIVITATI DE PLANIFICARE, ORGANIZARE, COORDONARE, MONITORIZARE SI CONTROL AL REZULTATELOR PROIECTULUI. II. ACTIVITATI AJUTOR DE MINIMIS. P1 se implica in ACTIVITATEA 5. Activitati de infiintare si dezvoltare a celor 10 structuri de economie sociala. (lunile 1-12), prin realizarea a 3 SES-uri: SES 8, SES 9 si SES 10. Activitatea 6. Derularea activitatii intreprinderilor sociale. (lunile 3-12). Realizata de personalul fiecarei SES si coordonata de catre managerii SES.

Tipul partenerului

Partener naţional

Regiune/Ţara

Bucureşti-Ilfov

(*)Anul n - 3

 

Cifra de afaceri/venituri totale

0

Anul n*-2

 

Cifra de afaceri/venituri totale

0

Anul n*-1

 

Cifra de afaceri/venituri totale

0

Partener 2

ID Partener

63547

Denumire organizaţie

SC BLUE LIFE MEDICAL CENTER SRL

Număr înregistrare

24736730

Adresa poştală

Str. Crisan, nr. 9, localitatea Floresti, jud. Cluj

Persoana de contact

PRODAN Sebastian Rares

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Partenerul 2 este o unitate protejata si intreprindere implicata in economia sociala. P2 este un centru medical infiintat in 2009 care ofera o gama larga de analize (in incinta laboratorului) si consultatii medicale de specialitate acordate deopotriva pentru copii si adulti. Are o bogata experienta in domeniul medical si social Blue Life Medical Center este Centru Medical autorizat ca unitate protejata, cu sediul in Cluj Napoca. Blue Life Medical Center este Centru Medical autorizat ca unitate protejata, acest fapt dandu-i posibilitatea de a transforma sumele pe care societatile le vireaza la stat – la fondul pentru persoane cu dizabilitati - in servicii medicale - prevedere ce se aplica societatilor care au cel putin 50 angajati (Conform Legii nr. 448/2006, art.78, alin3). Cuantumul sumelor ce se vireaza la stat din impozitul pe salarii poate fii utilizat pentru orice fel de servicii din cadrul Policlinicii. Experienta de lucru cu persoane din grupul tinta al proiectului (consiliere psihologica, integrare persoane cu nevoi speciale in cadrul echipei de lucru) a condus la dorinta de implicare in cadrul proiectului pentru a contribui la insertia cat mai buna a persoaneloe din grupul tinta pe piata muncii prin activitatile specifice descrise mai jos.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

PARTENERUL 2 este o unitate protejata si intreprindere implicata in economia sociala. P2 este un centru medical infiintat in 2009 care ofera o gama larga de analize (in incinta laboratorului) si consultatii medicale de specialitate acordate deopotriva pentru copii si adulti. De asemenea, P2 are expertiza relevanta in domeniul sanatatii muncii oferind servicii specializate complete pentru intreprinderi, dar si consultanta in vederea organizarii muncii pentru evitarea accidentelor. P2 ofera si consultantii psihologice, dar si consultatii privind respectarea unui regim alimentar santos. Ca unitate protejata P2 are expertiza in domeniul integrarii in munca a persoanelor cu handicap. Astfel, in cadrul proiectului P2 va contribui la activitatea de desfasurarea cursurilor de dezvotare a antreprenoriatului social pentru lucratorii sociali prin oferirea susutinerea unui modul de medicina muncii, consilierea psihologica a angajatior si diminuarea ricurilor de accidente in munca, precum si in ceea ce priveste integrarea in munca a persoanelor cu disabilitati in cadrul unitatilor protejate, cf legii 448/2006. In cadrul ativitatii de dezvoltare SES P2 prin expertii sai va contribui la monitorizarea implementarii SES, urmarind respectarea normelor de medicina muncii.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

P2 se implica in caltate de întreprindere protejata prin cei 3 experti implicati in proiect, resursele materiale disponibile si contributia financiara aferenta in urmatoarel activitati: A1. FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE PENTRU 200 PERSOANE DIN GRUPUL TINTA LUCRATORI SOCIALI, CARE CUPRIND ACTIUNI DE INFORMARE, CONSILIERE, FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE (ALTELE DECÂT CELE CARE BENEFICIAZA DE SUBVENȚIE), (lunile 1- 9); P2 se implica in furnizarea cursurilor de formare prin sustinerea unor ore de medicina muncii, psihologia muncii si organizarea de intreprinderi / ateliere protejate pentru persoane cu disabilitati. Astfel P2 contribuie la subactivitatea: A.1.4 ORGANIZAREA SI FURNIZAREA UNUI CURS DE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI SOCIAL PENTRU 200 DE LUCRATORI SOCIALI SELECTATI DIN CADRUL ACT. 1.3. (lunile 4-9). In cadrul activitatii A2. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE SI PROMOVARE – ECONOMIE SOCIALA PRIN 6 EVENIMENTE CONFERINTA ORIENTATE CATRE INTEGRAREA PERSOANELOR VULNERABILE DIN GR TINTA IN STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE, IN CELE 6 REGIUNI DE IMPLEMENTARE. (lunile 8-12), P2 se implica in sustinerea unor comunicate privind intreprinderile protejate, aspecte de psihologia muncii in structuri ale economiei sociale. P2 se implica si in managemantul proiectului prin expert coordonator proiect.

Tipul partenerului

Partener naţional

Regiune/Ţara

Nord-Vest

(*)Anul n - 3

 

Cifra de afaceri/venituri totale

1216765

Anul n*-2

 

Cifra de afaceri/venituri totale

1504525

Anul n*-1

 

Cifra de afaceri/venituri totale

1414042

 

INFORMAţII PROIECT

ID

147409

Titlul proiectului

ISSP - Intreprinderi sociale pentru servicii si productie

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Prenume şi Nume

Emil PISLARU

Funcţie

Administrator

Număr de telefon

0722295732

Număr de fax

0314254559

Adresă poştă electronică

emilatoperationsresearch.ro

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

Domeniul major de intervenţie

6.1

TIPUL PROIECTULUI

Tipul proiectului

Multi-regional

CLASIFICAREA DOMENIILOR

Clasificarea domeniilor

Rural şi urban

LOCAŢIA PROIECTULUI

Regiunea principala

Nord-Vest

Ţara

Romania

Regiunile

Bucureşti-Ilfov Centru Nord-Est Nord-Vest Sud-Est Sud-Muntenia

Judeţele

 

Altele

 

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS DRU

 

 

Egalitate de şanse

 

Dezvoltare durabilă

 

Inovaţie şi TIC

 

Abordare interregională

DURATA PROIECTULUI

Durata

12 (în luni)

Exerienţa relevantă a solicitantului si partenerilor pentru domeniul proiectului

Expertiza SOLICITANTULUI pentru acest proiect este formata in urma a trei activitati specifice pe care le desfasoara: a. implementarea de proiecte POSDRU ceea ce include furnizare de servicii de ocupare,mediere, informare si consiliere, b. consultanta pentru dezvoltarea antreprenoriala si profesionala; c. cercetari sociale cu implicatii importante in domeniul interventiilor sociale pentru grupuri defavorizate. Implementarea proiectelor POSDRU s-a concretizat prin implementarea a unui proiect finalizat in iunie 2013 in calitate de solicitant de finantare pe DMI 3.1 care a avut ca obiectiv dezvoltarea antreprenoriatului din microintreprinderi si prin implementarea unui proiect finaizat in calitate de partener. De asemenea, in prezent partenerul implementeaza alte 3 proiecte in calitate de solicitant (2 proiecte pe DMI 6.3 si un proiect pe DMI 5.2). Expertiza pentru dezvoltarea antreprenoriala este formata in urma activitatilor desfasurate pentru clientii privati ai companiei – cercetari de marketing, sonaje de opinie, realizarea planurilor de afaceri sau prin consultanta pentru obtinerea de finantari, dar si prin proiectele POSDRU desfasurate in cadrul carora dezvoltarea antreprenoriala, ceea ce a constituit o activitate importanta. Pe langa aceste activitati, SOLICITANTUL a realizat in calitate de subcontractor cercetari sociale dedicate grupurilor defavorizate ceea ce a constituit un mijloc de familiarizare cu problemele sociale ale persoanelor vulnerabile: romi, tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului,femei in situatii de risc, persoane care traiesc din venitul minim garantat. In acest sens, compania a colaborat si colaboreaza cu fundatii si asociatii de prestigiu a caror sfera de activitate sunt serviciile sociale, iar in prezent cu una dintre aceste organizatii este partenera in proiectele POSDRU pe care le deruleaza din 2014. Obiectivele prezentului proiect sunt axate pe dezvoltarea de structuri ale economiei sociale si dezvoltarea conceptului de economie sociala destinate grupurilor vulnerabile, dar si lucratorilor sociali. Expertiza SOLICITANTULUI in implementarea de proiecte POSDRU, in dezvoltare antreprneoriala si crecetari sociale este completata de cea a PARTENERULUI 1 si 2, care detine expertiza necesara pentru a sprijini atingerea obiectivelor proiectului. PARTENERUL 1 este o asociatie fara scop patrimonial, infiintata in anul 2013. Asociatia s-a infiintat ca urmare a experientei dobandite in implementarea proiectelor cu finantarea europeana a membrilor fondatori, in special a unui proiect strategic adresat antreprenorilor. Echipa P 1 este formata din persoane cu experienta de peste 4 ani specialisti in scrierea si implementarea proiectelor cu finantare europeana, in prezent, fiind implicati in doua proiecte ale asociatiei ce au ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial si competente profesionale sporite pentru studenti, in parteneriate cu UBB din Cluj si SNSPA din Bucuresti. Ca urmare a experientei acumulate, P 1 impreuna cu S au identificat mai multe directii de actiune in vederea depasirii inegalitatilor de sanse sau de gen pe piata muncii, printre care: promovarea egalitatii de sanse si de gen prin cresterea nivelului de constientizare a membrilor socetatii civile, specialistilor mass-media si angajatilor in institutii publice in privinta importantei egalitatii de gen si combatere a discriminarii pe piata muncii, cresterea nivelului competentelor femeilor in vederea initierii de activitati independente si cresterea nivelului de calificare / recalificare in domenii cerute de piata si aplicabilitate imediata. PARTENERUL 2 este o unitate protejata si intreprindere implicata in economia sociala. P2 este un centru medical infiintat in 2009 care ofera o gama larga de analize (in incinta laboratorului) si consultatii medicale de specialitate acordate deopotriva pentru copii si adulti. De asemenea, P2 are expertiza relevanta in domeniul sanatatii muncii oferind servicii specializate complete pentru intreprinderi, dar si consultanta in vederea organizarii muncii pentru evitarea accidentelor. De asemenea, P2 ofera si consultantii psihologice, dar si consultatii privind respectarea unui regim alimentar santos. Ca unitate protejata P2 are expertiza in domeniul integrarii in munca a persoanelor cu handicap si va contribui la activitatea de desfasurarea cursurilor de dezvotare a antreprenoriatului social pentru lucratorii sociali. Asadar, experienta acumulata de PARTENERI in domeniul socio-economic si al promovarii valorilor culturii si competentelor civice, a protectiei sanatatii si integrarii in munca a persoanelor cu handicap, precum si identificarea unor cauze specifice inegalitatilor de sanse a constituit premisa de la care a pornit ideea proiectului prezentat in domeniul dezvoltarii economiei sociale.

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Descrieţi parteneriatul pentru proiect

Principiul de baza de la care a plecat realizarea parteneriatului in cadrul proiectului este principiul complementaritatii actiunilor si activitatilor. De exemplu, una din complementaritati – care va fi utilizata si in cadrul proiectului de fata – este legata de expertiza SOLICITANTULUI in cercetare de piata si dezvoltarea antreprenoriatului, expertiza ce va fi folosita pentru dezvoltarea structurilor economiei sociale prin sustinerea unor cercetari generale privind nevoile ocupationale ale grupului tinta angrenat in proiect, oportunitatile de dezvoltare de structuri ale economiei sociale destinate sprijinirii categoriilor de grup tinta, precum si prin responsabilitatea integrala ce revine S pentru furnizarea cursurilor de antreprenoriat social destinate lucratorilor sociali si nu in ultimul rand pentru implementarea proiectului. La acest aspect se adauga expertiza P1 si P2 care va conduce la implementarea activitatilor si atingerea obiectivelor proiectului. Pe langa expertiza complementara, parteneriatul pentru proiect este si unul financiar si material. Partenerii contribuie finaiciar la implementarea proiectului, precum si prin resursele lor materiale (spatii, dotari, resurse administrative). Asadar, Parteneriatul are la baza complementaritatea specificului activitatilor celor trei entitati, precum si o bogata colaborare in domeniul implementarii altor proiecte pe POSDRU si in cadrul unor proiecte particulare, ceea ce face ca in proiectul de fata sa fie aplicate lectiile invatate in domeniul colaborarii parteneriale. Conceperea proiectului a fost realizata in parteneriat. La expertiza in domeniul antreprenoriatului se aduga expertiza de dezvoltare educationala Specifice P1 si expertiza dezvoltarii si mentinerii unitatilor protejate si consultanta pentru medicina muncii specifica P2, ceea ce a condus la dezvoltarea conceptului de proiect pentru dezvoltarea economiei sociale. O contributie importanta in demersul conceptiv a fost data de lectiile invatate din cadrul parteneriatelor pentru proiectele POSDRU incheiat sau in derulare ale S si P1. Partenerii au implementeaza in parteneriat doua proiecte POSDRU pe DMI 1.2 Calitate in invatamantul superior, care au ca obiective dezvoltarea spiritului antreprenorial si competente profesionale sporite pentru studentii universitatilor: UBB din Cluj si SNSPA din Bucuresti. Implementarea proiectului este gandita a se desfasura activitati care se deruleaza in parteneriat in mod simultan sau succesiv si prin organizarea unor echipe mixte de experti in cazul activitatilor de cercetare, infiintarea de intreprinderi sociale si in cazul activitatilor de management. Coordonarea activitatilor intre parteneri va fi asigurata la nivel de managemant de catre managerul proiectului si coordonatorii proiectului din partea Partenerului 1 si 2. Totodata, proiectul prevede in mod explicit actiuni de coordonare intre parteneri la nivelul implementarii pentru activitatile generale si activitatile specifice pentru dezvoltarea de SES. Ca si modalitati de coordonare se vor utiliza intalnirile de lucru, deciziile de management, alte instrumente necesare unei bune implementari a proiectului.

 

DESCRIERE PROIECT 1

Obiectivul general al proiectului

Proiectul isi propune sa realizeze, dezvolte si sa consolideze capacitatea structurilor economiei sociale din 6 regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Muntenia–Sud, Sud-Est, Bucuresti-Ilfov), in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a persoanelor care fac parte din categorii sociale vulnerabile – anume: persoane care traiesc din venitul minim garantat; femei in situatii de risc, persoane de etnie roma, prin abilitarea unui numar de 200 de lucratori sociali ca antreprenori de structuri de economie sociala si prin integrarea pe piata muncii a unui nr. de 42 persoane din grupurile vulnerabile in cadrul a 10 noi intreprinderi sociale cu personalitate juridica infiintate in regiunile de implementare ale proiectului. Totodata prin dezvoltarea de structuri ale economiei sociale se vor crea in total un numar de 61 noi locuri de munca. EFECTE POZITIVE PE TERMEN LUNG: Proiectul va avea ca finalitate cresterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrarii in munca a grupurilor vulnerabile aflate intr-o situaţie dezavantajata in ceea ce priveste accesul la educatie şi participarea pe piata muncii. Va fi promovata economia sociala, ca factor de integrare in societate a persoanelor care intampina dificultati la angajare (persoane care traiesc din venitul minim garantat, femei in situatii de risc sau romi). Totodata, vor fi sustinute dezvoltarea serviciilor sociale integrate si formarea personalului din sistemul de asistenta sociala. Astfel, obiectivul proiectului contribuie la obiectivul general al POSDRU: “…dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusivă a 1.650.000 de persoane, creand oportunitati de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor vulnerabile. Proiectul va contribui la dezvoltarea economiei sociale in România, pornind de la o evaluare cat mai exacta a pietei muncii si a oportunitatilor de angajare, pentru a creste calitatea vietii in fiecare comunitate in parte.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

Proiectul va atinge urmatoarele obiective specifice: OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile, cum ar fi: femei in situatii de risc; persoane care traiesc din venitul minim garantat (VMG), persoane de etnie roma. Acest obiectiv va fi atins prin furnizarea unui program integrat de informare, consiliere si prin certificare ca antreprenori sociali cu recunostere la nivel national; OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala ce consta in actiuni de promovare a conceptului de economie sociala si a mecanismelor specifice in cadrul a 6 evenimente conferinta organizate de promotorii proiectului la care vor fi invitati sa participe alaturi de beneficiarii directi ai proiectului, reprezentantii autoritatilor locale si ai organismelor nonguvernamentale care actioneaza in zona serviciilor sociale. Evenimentele vor fi organizate in zonele in care se implementeaza SES-urile infiintate prin proiect; OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile dupa cum urmeaza: 29 de femei in situatii de risc; 5 persoane de etnie roma; 8 persoane care traiesc din venitul minim garantat. Aceste categorii de grup tinta au fost selectate in concordanta cu specificul si domeniul de activitate al celor 10 SES nou infiintate, in cadrul carora vor fi angajate. Domeniile de activitate ale celor 10 SES au fost slectate avand in vedere capacitatea acestora de a permite integrarea in munca cu usurinta a persoanelor din gr. vulnerabile. Cele 10 SES vor activa in: serivicii de ingrijiri corporale; servicii de coafura si cosmetica; servicii de service auto; productie de mobilier si jucarii din lemn; procesare produse apicole si fructe; croitorie. Obiectivul va fi atins prin urmatoare etape in dezvoltare SES: activitati de infiintare a intreprinderilor, achizitionarea de echipamente necesare, angajarea si instruirea personalului, planificarea activitatii economice, derularea activitatilor economice. CONTRIBUTIA LA DMI 6.1, POSDRU SI DCI: Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Axei prioritare 6 - Promovarea incluziunii sociale si a obiectivelor operationale ale DMI 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale, intrucat se adreseaza grupurilor vulnerabile eligibile pentru insertia pe piata muncii prin intermediul structurilor economiei sociale, precum si unui grup de specialisti in insertia sociala. In proiect grupul tinta total este de 242 de persoane (200 lucratori sociali si 42 de persoane din grupurile vulnerabile eligibile, cf enumerarii de mai sus). Proiectul atinge obiectivul axei si DMI 6.1 prin infiintarea a 10 intreprinderi sociale si prin crearea unui cadru partenerial care sa asigure sustenabilitatea economico-financiara a structurilor infiintate, precum si câştigarea independentei financiare bazate pe tipurile de activităti generatoare de venit desfăşurate în SES. Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POSDRU prin aceea ca dezvolta capitalul uman si creste competitivitatea economica prin dezvoltarea de 10 SES si dezvoltarea profesionala a 61 de persoane dintre care 42 din categorii de grup vulnerabil. Totodata, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POSDRU prin dezvoltarea competentelor profesionale si a spiritului antreprenorial pentru 200 de specialisti in servicii sociale in urma unui curs de formare profesionala continua. Din tinta POSDRU de 1.650.000 de persoane care participa pe piata muncii prin intermediul POSDRU, proiectul asigura in mod direct includerea a 61 de persoane, dar si pune bazele unei piete incluzive si flexibile prin crearea a celor 10 intreprinderi. Cf DCI, in 2015 programul de finantare si-a propus sa realizeze 830 de SES. Proiectul contribuie cu 10 SES la indeplinirea indicatorului, respectiv cu 1,20%. DCI propune in 2015 participarea a 10.000 specialisti ininicluziune sociala la formare profesionala. Pr. contribuie cu 200 de lucratori sociali care absolva un curs in domeniul antreprenoriatului social specific dezvoltarii SES, respectiv, cu un procent de 2%. Ponderea de specialisti certificati va fi de 90%, cu 5% mai mult decat propune DCI. DCI propune pt 2015, 5.000 de locuri de munca create in cadrul SES. Prin obiectivele sale pr contribuie cu 61 de locuri de munca, 1,22% din indicator. Nu in ultimul rand, DCI propune sa atinga in 2015 un nr de 56 de evenimente de comunicare si promovare – economie sociala. Proiectul realizeaza 1 eveniment de campanie de promovare prin organizarea a 6 conferinte.

Activităţile proiectului

 

I.ACTIV. GENERALE:

A1. FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE PENTRU 200 PERSOANE DIN GRUPUL TINTA LUCRATORI SOCIALI, CARE CUPRIND ACTIUNI DE INFORMARE, CONSILIERE, FPC PT INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA DE SES (lunile 1-9). Rezultatele activ. vor conduce catre indeplinirea OS 1;

 

A.1.1 REALIZAREA UNUI STUDIU SOCIAL DE TEREN PENTRU DEFINIREA PROFILULUI SOCIO-OCUPATIONAL AL GR. VULNERABILE CUPRINSE IN PROIECT SI A CONDITIILOR SOCIO-ECONOMICE IN CARE TRAIESC, IN VEDEREA DEFINIRII PARAMETRILOR INTEGRARII SOCIALE IN SES (lunile 1-3). Res umane: expertii analiza date de la P1 si operatorii de interviu de la S, coordonati de catre coordonatorul cercetare al S. Res. materiale existente: spatiu de implementare, infrastructura cercetare a S: 6 statii CATI; Rezultate anticipate: 1 metodologie, 1 chestionar, 1 baza date cu rezultate, 1 raport studiu social pe un esantion de 2000 respondenti, 1 cercetare calitativa pe 20 resp., 20 interviuri in profunzime; Indicatori: ID 387, 392.

 

A.1.2 IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR PENTRU DEZVOLTAREA SES DEDICATE GR. VULNERABILE, PRIN REALIZAREA UNEI CERCETARI DE BIROU SOCIO-ECONOMICE (Lunile 2-4). Res. umane: expertii analiza date din partea P1, cu resursele mat. existente in cadrul P1 si S: birou si infrastructura IT. Rezultat:1 raport socio-economic de analiza a datelor secundare privind oportunitati de dezvoltare de SES; 1 raport final de cercetare in care sunt integrate rezultatele celor 2 tipuri de cercetare; publicare a raportului final pe website proiect (rezultat integrat in cadrul cursului de antreprenoriat social si in cadrul evenimentului de promovare). Indicatori: ID 387, 392.

A1.3 RECRUTAREA, SELECTIA SI FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE SI CONSILIRE PROFESIONALA PENTRU UN NR. DE 200 LUCRATORI SOCIALI (lunile 2 -7).

Resurse umane: expert coordonare cercetare al S, expertii operator interviu, serviciile de informare si consiliere profesionala subcontractate de catre Solicitant. Resurse mat: spatii birou si infrastructura IT a Solicitant. Rezultate: 200 lucratori sociali inscrisi la curs, consiliati si informati privind antreprenoriatul social; 200 dosare cu documentele care justifica gr tinta; Indicatori: ID 386, 387, 388.

 

A.1.4 ORGANIZAREA SI FURNIZAREA UNUI CURS DE FPC IN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI SOCIAL PENTRU 200 DE LUCRATORI SOCIALI SELECTATI DIN CADRUL ACT. 1.3. (lunile 4-9). Res. umane:expert coordonator cercetare al S, serviciile subcontractate de S ale unui lector curs antreprenoriat, expertii P2 care vor sustine un modul de medicina si psihologia muncii in cadrul structurilor de economie sociala. Act. dureaza 6 luni deoarece include si autorizarea cursului de antreprenoriat social, actiune cu durata medie de 2- 3 luni. Res. mat: s-au prevazut cheltuieli de transport participanti, cazare, catering si inchiriere sala de curs. Rezultat: 1 suport curs realizat; 1 acreditare ANC pt curs antreprenoriat social; 1 curs sustinut pt 200 lucratori sociali; 200 de certificate ANC de absolvire eliberate. Indicatori: ID 387, 388, 394, 395.

 

A2. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE SI PROMOVARE – ECONOMIE SOCIALA PRIN 6 EVENIMENTE CONFERINTA ORIENTATE CATRE INTEGRAREA PERSOANELOR VULNERABILE DIN GR TINTA IN SES, IN CELE 6 REGIUNI DE IMPLEMENTARE. (lunile 8-12). Act. realizata de catre expertul coordonator informare promovare-S, 3 experti realizare evenimente de la P1, precum si de cei 3 experti ai P2: expert medic - promovare si diseminare medicina muncii, expert psiholog – psihologia muncii in cadrul intreprinderiilor sociale si expert coordonator P2, specialist in intreprinderi protejate; Res. mat achizitionate: s-au prevazut cheltuieli de deplasare, diurna, materiale de informare si publicitate; pt organizarea evenimentelor se vor subcontracta servicii specializate (locatie, catering si organizare). Resurse existente: spatiile de lucru ale S, P1 si P2. Rezultat: 1 eveniment de promovare economie sociala realizat prin 6 conferinte; materiale de informare si promovare distribuite; peste 300 de invitatii transmise pt particip. la evenimente; fotografii si 6 filme ale conferintelor postate pe siteweb proiect, retelele de socializare si youtube; minim 6 comunicate de presa;20 aparitii in presa regionala. Rezultatele vor conduce la indeplinirea OS 2. Indicatori: ID392;

 

 A3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI, ACHIZITII SI AUDIT. Lunile 1-12; Realizata de expertii din echipa de manag. ai S, P1 si P2. Rezultat: 1 Proiect cofinantat FSE prin POSDRU implementat. Res. materiale: sediile de implementare ale S, P1 si P2 dotate cu mobilier si infrastrucura IT corespunzatoare pt care s-au bugetat chletuieli de inchiriere si cheltuieli administrative. Res. achizitionate: serviciu de audit, expertiza contabila; P2 achizitioneaza un laptop. Activitate care contribuie la realizarea obiectivelor si indicatorilor proiectului;

 

 

A3.1. ACTIV. DE PLANIFICARE, ORGANIZARE, COORDONARE, MONITORIZARE SI CONTROL AL REZULTATELOR PROIECTULUI. Rezultat: minim 5 RTF-uri, rapoarte de activitate, minute de intalniri, evidenta cheltuielilor, conturi analitice proiect, min. 5 cereri de rambursare, minim 5 cereri de plata;

 

 A3.2. ACTIV. DE ACHIZITII. Lunile 1-12. Realizata de expert achizitii publice din cadrul S pt achizitia de servicii de: Lector curs antreprenoriat -S; Expert informare si consiliere profesionala–S; Expert coordonator infiintare intreprinderi sociale (dezvoltare business)-S; Organizare 6 evenimente a cate 50 participanti-P1; Audit-S; Expertiza contabila-S. La acestea se adauga achizitiile FEDR: 1 laptop la P2; A3.3 Auditarea financiara a proiectului – realizata prin serviciile subcontractate ale unui auditor. Rezultate: minim 5 rapoarte de audit financiar.

 

 A.4. ACTIV. DE INFORMARE, PUBLICITATE SI COMUNICARE CU SES DEZVOLTATE IN PROIECT. Lunile 1-12. Res umane: expertul coordonator promovare si informare, expertul subcontractat pentru relatia cu SES din partea S si expertii P2 pt partea de monitorizare a aplicarii normelor de medicina muncii in cadrul SES. Actiuni specifice: creare site web/facebook, materiale de informare, 2 conferinte: lansare si incheiere proiect; lansare comunicate de presa. Comunicarea cu SES presupune: identificare actionari si manageri SES, mentinerea legaturii cu SES-urile urmarindu-se gradul de indeplinire a obligatiilor contractuale, calitatea strategiilor de bussines, corectitudinea contabila etc. Cu managerii de SES se vor organiza minim 2 seminarii pentru expunerea regulilor de implementare POSDRU, se vor face vizite la fata locului. Res. materiale achizitionate: materiale de informare si publicitate, cheltuieli cu organizarea conferintelor, creare website. Pt conferinte se va inchiria o sala dotata corespunzator. Rezultate: 1 site, 1 facebook, 2 conferinte de presa, 2 comunicate, 2 aparitii mass-media, 4 roll-up-uri; materiale de informare: 550 seturi, brosuri promovare: 600; 10 SES asistate pt infiintare si monitorizate. Indicator: ID 382.

 

 

II. ACTIV. AJUTOR DE MINIMIS: A 5. Activitati de dezvoltare a 10 SES, din care 6 in rural. (lunile 1-12) Act este realizata de catre cei 12 manageri SES. A5.1 Infiintarea a 10 intreprinderi sociale in regiunile de dezvoltare in care se implementeaza proiectul: 4 SES urbane, 6 SES rurale (lunile 1-2). Activitatea este initiata de coordonatorul de infiintare intreprinderi sociale si 10 manageri de intreprinderi sociale, dupa selectia acestora si semnarea contractului de dezvoltare SES. Cele 10 noi SES sunt structuri cu personalitate juridica distincta. Resurse: taxe aferente deschiderii de societati comerciale, taxe notariale, onorariu juristi pt redactare statut si inscriere, contracte de inchiriere pentru sediu social. Rezultat: 10 societati comerciale cu caracter SES infiintate. Indicatori: ID 382, 384, 453, 395, 388, 389, 391, 394, 395; A5.2 Recrutarea, selectia, infomrarea, consilierea si formarea personalului din cele 10 SES (Lunile 1-5). Se realizeaza cu sprijinul serviciilor subcontractate. Activitatea coordonata de catre managerii de SES. Rez: 42 de persoane gr tinta informate si consiliate, 37 persoane participante la programe FPC certificate, din care 25 femei. Indicatori: ID 386, 387, 388, 389, 391, 395; A5.3 Angajarea, integrarea si mentinerea pentru minim 13 luni de la finalizarea proiectului a 61 de angajati, din care 42 de de persoane din gr. vulnerabile (lunile 2-4). Res. umane: manager SES si servicii subcontractate de consiliere psihologica. Rez: Fiecare SES va angaja personal propriu dupa cum urmeaza: SES 1: 8 angajati din care 6 femei in situatii de risc; SES 2: 8 din care 5 femei risc; SES 3: 8 din care 6 femei risc; SES 4: 8, din care 4 femei risc; SES 5: 5 din care 2 persoane roma si 1 persoana cu VMG; SES6: 5 din care 1 pers. roma si 2 persoane VMG; SES 7: 7 din care 1 persoana de etnie roma, 3 persoane VMG, 1 femeie risc; SES 8: 6 din care 2 persoane VMG si 2 femei risc; SES 9: 3 din care 1 pers. de etnie roma si 2 femei risc; SES10: 3 din care 2 femei risc si 1 pers cu VMG. In total vor fi: 61 de angajati, din care 42 din gr tinta al pr. Indicatori: ID 388, 389, 391, 384, 453; A5.4. Pregatirea infrastructurii si organizarea functionarii celor 10 intreprinderi sociale. (Achizitii de echipamente FEDR, inchiriere sedii, achizitii materii prime etc). Res umane: 10 manager SES in colaborare cu serv subcontractate (serv juridice, consultanta etc) - lunile 2-5. Rez: 10 SES functionale. Indicator: ID382; A5.5 Contractarea de serv. de consultanta, informare si publicitate pentru SES. Activitatea presupune subcontractarea serviciilor cf buget detaliat si este in responsabilitatea manag. fiecarui SES. Lunile: 2-12. Rez: 10 strategii de marketing aplicate; publicitatea SES planificata, 10 comunicate de presa, 10 conferinte de lansare. Indicator: ID 453; A6. Derularea activitatii SES. (lunile 5-12). Realizata de personalul fiecarei SES si coordonata de catre managerii SES. Rez: 61 de locuri de munca mentinute minim 13 luni de la finalizarea pr. ID: 453.

Rezultate anticipate

Act. generale: rezultatele A 1: 200 de lucratori sociali (LS) care participa la instruire / program FPC de antreprenoriat social, din care min.180 certificati, pt atingerea OS 1. Pt Act. 1.1 si Act 1.2: 1 raport final de cercetare in care sunt integrate rezultatele celor 2 tipuri de cercetare, resp.: 1 raport socio-economic de analiza a datelor secundare privind oportunitati de dezvoltare de SES in regiunile proiectului; 1 raport cercetare cantitativa pe un esantion de 2000 respondenti, 1 raport calitativ cu 20 interviuri in profunzime cu pers cheie in servicii sociale, cu rezultate intermediare: 1 metodologie, 1 chestionar, 1 ghid de interviu, 1 baza date cu rezultate; publicarea raportului final pe website proiect. Informatiile din studiu vor fi cuprinse in cursul de antreprenoriat social de la Act. 1.4 si in campania de promovare a conceptului de econ. sociala de la Act 2, acest rezultat conduce catre realizarea OS 1 si OS 2 si la indeplinirea indicatorilor: ID 387, prin cei 200 lucratori sociali care participala la Act 1.4; ID 392, prin prezentarea studiilor in cadrul celor 6 conferinte eveniment de la A 2; Act.1.3: 200 LS inscrisi la curs, consiliati si informati in antreprenoriat social; 200 dosare cu doc. care justifica gr tinta; 200 de persoane introduse in Registru GT. Rezultatul conduce catre atingerea Indicatori: ID 386, prin cei 200 de LS informati si consiliati (la acestia se vor mai adauga la act 5 cele 42 de persoane din GT vulnerabil), ID 387, prin directionarea celor informati si consiliati la curs; ID 388 prin cele 170 de femei care sunt consiliate si informate din randul LS; Act. 1.4: 1 suport curs realizat si multiplicat in 200 exempl.; 1 acreditare ANC pt curs antreprenoriat social; 1 curs sustinut pt 200 LS; 200 de certificate ANC de absolvire eliberate. Indicatori atinsi: ID 387 nr de participanti la instruire economie sociala; ID 388, prin cele 170 de femei care participa la curs din randul LS; ID 394, prin certificarea a minim 90% dintre cele 170 de femei LS; ID 395, prin cei min. 180 LS certificati (la acestia se vor adauga cele 37 de persoane gr vulnerabil participante la Act. 5). Act. 2 conduce la rez: 1 campanie de promovare – economie sociala prin 6 evenimente tip conferinta organiz. in cele 6 regiuni de implementare, cu o medie de 50 de persoane per eveniment - participanti: LS si manageri de intreprinderi sociale, reprez. mass-media si ai societatii civile, reprez. APL. Rezultate intermediare: peste 300 de invitatii transmise; fotografii si 6 filme ale conferintelor postate pe website, retelele de socializare si youtube; min. 6 comunicate de presa lansate cu min. 20 aparitii in presa regionala; 300 de materiale de informare set si 300 brosuri econ. sociala distribuite particip.; Rez. A2 conduc la realizarea ObS 2 si a indicatorului: ID 392 - 1; A. 3. conduce la indeplinirea obiectivului general in ansamblu si are ca rezultate: Managementul proiectului derulat; A3.1: minim 5 RTF-uri, rapoarte de activitate, minute de intalniri, evidenta cheltuielilor, conturi analitice proiect, min. 5 cereri de rambursare aprobate, minim 5 cereri de plata; documente financiare validate de expertul contabil; A 3.2: 7 achizitii - servicii realizate: Lector curs antreprenoriat -S; Expert informare si consiliere profesionala –S; Expert coord. infintare SES (dezvoltare business) - S; Organizare 6 evenimente a cate 50 participanti-P1; Audit -S; Expertiza contabila–S; 1 laptop la P2; A3.3: minim 5 rapoarte de audit realizate; A4 conduce la realizarea obiectivului general al proiectului si la realizarea OS3 prin Rezultate: 1 website, 1 pagina facebook, 2 conferinte de presa, 2 comunicate, 2 aparitii mass-media, 4 roll-up-uri; materiale de informare si promovare pt 2 conferinte de presa cu 50 particip., 6 conferinte eveniment + 200 participanti curs. Participanti estimati cca 550. Materiale set: mapa, pix personalizat, prezentare proiect, print raport de cercetare, brosuri promovare: 600; 10 SES asistate pt infiintare si monitorizate; procedura selectie manageri SES, 10 contracte subventie SES; doc. de comunicare si monitorizare, minute de intalniri, minim 10 rapoarte vizita de monitorizare SES. Rez conduc la realizarea Indicatorilor: ID 392, prin 1 eveniment realizat si ID 382, prin asistenta pt infiintare si monitorizarea celor 10 SES. A5 va conduce la indeplinirea ObS 3, dezvoltarea a 10 SES in regiunile de implementare. ObS 3 contribuie la realizarea indicatorului de realizare imediata: ID 382=10 SES; ID 386=242, din care 42 pers. GT vulnerabil; ID 387= 237 pers., prin cele 37 de pers. din GT vulnerabile participante la FPC; ID 391=37, respectiv 29 femei in situatii de risc si 8 persoane care traiesc din VMG; ID 388=199 femei, din care 29 femei in situatii de risc; ID 389=5 romi; Indicatori de rezultat: ID 384= 61 locuri de munca, din care 42 pt persoane din GT vulnerabil; ID 395=217 part, din care 37 sunt pers. din GT vulnerabile; ID 453=61 locuri de munca mentinute. A5.1: Rez: 10 SC cu caracter SES infiintate, din care 4 infiintate in mediul urban si 6 infiintate in rural. Indicatori: ID 382=10 SES infiintate; Act 5.2: Rezultate: 42 de persoane GT informate si consiliate, 37 persoane participante la programe FPC certificate, din care 25 femei. Rezultatele ating indicatorii: ID 386 =242 persone, din care 42 GT vulnerabil; ID 387=237 part. instruire, din care 37 GT vulnerabil, precum si la ID 388, ID389, ID391, ID 395; A 5.3: Rez: Fiecare SES va angaja personal propriu dupa cum urmeaza: SES 1: 8 angajati din care 6 femei in situatii de risc; SES 2: 8 din care 5 femei risc; SES 3: 8 din care 6 femei risc; SES 4: 8, din care 4 femei risc; SES 5: 5 din care 2 persoane roma si 1 persoana VMG; SES6: 5 din care 1 pers roma si 2 persoane VMG; SES7:7 din care 1 persoan de etnie roma, 3 persoane VMG, 1 femeie risc; SES 8: 6 din care 2 persoane VMG si 2 femei risc; SES9: 3 din care 1 de etnie roma si 2 femei risc; SES10: 3 din care 2 femei risc si 1 pers cu VMG. In total vor fi: 61 de angajati, din care 42 din GT; 61 contracte CIM, sedinte de consiliere psihologica derulate cu angajatii; Indicatori atinsi prin aceste rezultate: ID 388, 389, 391, 384, 453; A5.4 – rezultate: 10 SES functionale echipate si dotate corespunzator, cf plan afaceri si buget aferent SES. Rez conduce catre atingerea Ind: ID382. A5.5: Rez: 10 strategii de marketing aplicate; publicitatea SES planificata, 10 comunicate de presa, 10 conferinte de lansare; planuri de amenajare spatiu de functionare/plan de amenajare teren etc realizate. Ind: ID453– 61 locuri de munca, prin o buna planificare a afacerilor de prestari servicii si productii. A 6: materii prime si materiale achizitionate; norme de protectia muncii implementate; produse realiz. cf planului de productie si de marketing, managemant financiar riguros, 61 de posturi de munca mentinute minim 13 luni de la finalizarea proiectului POSDRU. Rezultatele de la act. 6 conduc la indeplinirea indicatorului ID 453 si a ObS 3.

Contextul proiectului

Pr se implementeaza in contextul in care exista o nevoie sporita la nivel national si local de a identifica solutii care sa faciliteze participarea pe piata muncii a populatiei active si mai cu seama a populatiei active din zona grupurilor vulnerabile, populatie in randul careia exista impact negativ a variatiilor din economie. Cauzele somajului si a lipsei de ocupare in genere se datoreaza lipsei locurilor de munca disponibile, dar si din cauza unui nivel slab de formare profesionala adaptata la cererea de forta de munca. Proiectul propus dezvolta 10 SES noi infiintate, din care 6 in mediul rural, care vor crea pentru inceput 61 de locuri de munca, avand pe termen lung o valoare adaugata mare in economiile locale. NEVOIA INDENTIFICATA LA NIVEL NATIONAL/REGIONAL/LOCAL de catre promotorii proiectului este reprezentata de lipsa unor structuri sociale de insertie proactiva a persoanelor dezavantajate pe piata muncii, in special femeilor in situatii de risc. Spre deosebire de barbati, femeile in risc suporta mult mai greu o revenire pe piata muncii datorita ofertei restranse de locuri de munca adecvate, in timp ce barbatii se angajeaza usor pe orice santier sau munca sezoniera. In cea mai mare parte Serviciile sociale de la nivelul celor 6 regiuni ofera suport psiho-social acestei categorii de populatie prin interventii pasive (consilieri, mediere, adapost, plasament pt copii din familii dezavantajate etc). Pr este implementat in 6 regiuni: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Muntenia Sud, Bucuresti-Ilfov, Centru si isi propune solutii locale si regionale in vederea cresterii autonomiei si diminuarii gradului de marginalizare sociala si pe piata muncii a persoanelor din categoriile vulnerabile, in special femei in risc, romi si persoane care traiesc din venit minim garantat. Identificarea nevoilor de mai sus sunt sustinute prin argumentele prezentate in Raportul privind incluziunea sociala in Romania (2012 - Raport de evaluare, Guv. Romaniei). Referitor la contextul socio-economic din aria de implementare a proiectului, documentul releva faptul ca categoriile cele mai sarace sunt romii, populația rurala, copii, femeile in varsta, fam. monoparentale, persoanele singure si somerii de lunga durata. D.p.d.v. al distributiei regionale, regiunea Nord-Est reprezinta regiunea cea mai saraca (26,2%), urmata de regiunile Sud-Est (24,2%) si Sud-Vest (23%). Raportul arata ca rata saraciei s-a accentuat in cursul perioadei de criza. Rata riscului saraciei este superioara la copii, la tinerii sub 25 de ani și la femeile de peste 55 de ani. Raportul mentionat stabileste ca in cadrul noilor strategii trebuie sa se puna accentul pe dezvoltarea sectorului economiei sociale, propunandu-se abordarea in continuare a unui anumit nr de puncte critice cum ar fi: lipsa serviciilor de asistenta complementare, diferenta de remunerare intre femei și bărbati; disparitatile si dezechilibrele intre rural si urban, decalajul intre ofertele de formare si locurile de munca disponibile. Proiectul propus vine cu o solutie clara pentru ameliorarea punctelor critice in ceea ce priveste insertia sociala: identif. oportunitatilor de dezvoltare de afaceri sociale care sa conduca la insertia pe piata muncii pe principiile economiei sociale a cat mai multor persoane din gr vulnerabile (200 de lucratori sociali pregatiti ca antreprenori sociali) si dezvoltarea unui model de SES sustenabil prin cele 10 SES nou infiintate in care vor fi angajati 42 de persoane din GT de persoane dezavantajate si care creaza in total 61 de locuri de munca. Pr. este relevant si corelat cu Strategia naţională privind economia socială în România 2011–2016, care specifica: “Funcţionarea eficientă a economiei sociale va contribui realist şi eficient atât la (re)inserţia socio-profesională a grupurilor vulnerabile, cât şi la creşterea coeziunii sociale şi dezvoltării comunitare”. De asemenea, “Raportul comun privind protecţia socială şi incluziunea socială pentru 2009” subliniază importanţa „sprijinirii ofertelor de locuri de muncă pentru persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv în economia socială”. Ca prioritate strategică asumată de România prin POSDRU, dezvoltarea economiei sociale este menită să asigure în mod prioritar creşterea nivelului de ocupare pentru persoanele vulnerabile, iar evoluţia recentă a politicii sociale naţionale a adus în lumină importanta solutiilor alternative inovatoare pentru nevoile grupurilor vulnerabile, în special cu scopul reducerii excluziunii sociale multiple, inclusiv prin sprijinirea structurilor economiei sociale. RELEVANTA FATA DE POSDRU SI DCI: POSDRU releva faptul ca in ciuda evolutiei pozitive din sistemul de servicii sociale “sistemul este inca fragmentat, iar gama serviciilor sociale disponibile este inca foarte limitata”. Proiectul propus va dezvolta sistemul de servicii sociale atat prin pregatirea specialistilor (200 de lucratori sociali instruiti in antreprenoriat social) cat si prin sustinerea sistemului de servicii sociale prin dezvoltarea de noi oportunitati de integrare sociala pentru grupurile dezavanatajate: deschiderea a 10 noi SES. POSDRU atrage atentia asupra insuficientei dezvoltarii a “serviciilor comunitare care sa raspunda nevoilor persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile”. Prin cursul de antreprenoriat social adresat celor 200 de lucratori sociali proiectul contribuie la dezvoltarea de servicii comunitare care vin in sprijinul persoanelor dezavantajate. SES infiintate in domenii pretabile angajarii persoanelor din gr tinta vor fi localizate in comunitatile care au un nr ridicat de persoane cu risc de excluziune din regiuni. Cf indicatorilor prezentati in DCI, proiectul se incadreaza in contextul programului de finantare astfel: Numarul structurilor economiei sociale create: 10 intreprinderi sociale cu personalitate juridica, cu 61 de angajati din care 42 de persoane apatin GT vulneralbile. Indicatorul de program la care contribuie acest rezultat este: Nr structurilor economiei sociale in anul 2015: 830. DCI propune pt 2015 participarea a 10.000 specialisti in inicluziune la formare profesionala. Pr contribuie cu 200 de lucratori sociali care absolva un curs in domeniul antreprenoriatului social specific dezvoltarii SES. DCI propune pt 2015, 5000 de locuri de munca create in cadrul SES. Pr contribuie cu 61 de locuri de munca, 1,2% din indicator. DCI propune atingerea unui nr de 130 mii persoane din gr vulnerabile care sunt calificate/recalificate. Pr contribuie cu 37 persoane care paricipa la programe FPC din cele 42 persoane din GT, din care 29 de femei in situatii de risc, 5 persoane de etnie roma, 8 persoane care traiesc din venitul minim garantat. Nu in ultimul rand DCI propune sa atinga in 2015 un nr de 56 de evenimente de comunicare si promovare – economie sociala. Proiectul realizeaza 1 eveniment de campanie de promovare prin organizarea a 6 conferinte, cate 2 in fiecare din cele 6 regiuni de implementare.

Justificarea necesităţii implementării proiectului

GRUPUL TINTA este format din 242 de pers: 200 lucratori sociali (LS); 29 femei (in situatie de risc); 8 pers care traiesc din VMG; 5 pers de etnie roma. CORELAREA GT CU INDICATORII: 200 LS coreleaza cu ind ID: 386, 387,388,394,395; din cei 42 GT vulnerabil, 37 participa la FPC, din care 25 femei. Astfel, cele 42 pers GT coreleaza cu ind ID: 386,387, 388,389,391,395. Val.cheltuieli generale 1698576 lei/200 beneficiari directi din GT/beneficiari ai evenimentului promovare econ. sociala. Val ajutor de minimis: 6963299,73/10 SES/61 angajati mentinuti minim 13 luni. Corelarea GT cu indicatorii de program din DCI e realizata in cadrul Ob specifice. METODELE de IDENTIFICARE a necesitatilor GT constau in analizele proprii S, P1 si P2 si in analiza unor date secundare cu referire directa la situatia GT. S,P1,P2 au expetiza domeniul interventiilor sociale pt gr. vulnerabile, venind in contact cu nevoile acestora in urma studiilor sociale realizate (S si P1) si a implementarii de proiecte POSDRU (DMI 3.1, 5.2 si 6.3) destinate categoriilor similare sau in urma expertizei acumulate in cadrul unei intreprinderi protejate (P2). NECESITATILE GT: LS sunt pers calificate sa intervina in furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii. LS sunt angajati ai serviciilor SPA private sau de stat. Au fost introdusi in proiect deoarece necesitatile profesionale ale LS pot fi privite din 2 perspective: necesitati de FPC pt imbunatatirea interventiilor de tip pasiv si necesitati de FPC care sa le permita sa dezvolte noi servicii si forme de interventie proactive. Raportul MMFPS (2013) arata o subfinantare dramatica a formarii profesionale pt LS. Doar 13 din 100 SPAS-uri (12,7%) au organizat progr. FPC pt personal si un procent mult mai mic au apelat la prog FPC externe. Lipsa unei formari profesionale duce la incapacitatea LS de a furniza servicii sociale de calitate. Necesitatile de FPC a LS sunt general valabile in toate cele 6 regiuni unde sunt gr vulnerabile. FEMEILE IN SITUATII DE RISC sunt o categorie vulnerabila definita de o paleta larga de nevoi si necesitati socio-profesionale. Cf. HG 651/2006, statutul persoanei in situatii de risc se defineste ca fiind orice persoana care se confrunta cu dificultati de intrare pe piata muncii. HG stabileste indicii situatiei de risc pt femei ca fiind somajul. La nivelul lui 2013 somajul feminin are cele mai ridicate pt varsta 15-24 ani, si cea mai mica pt categoria de varsta 55+. Pe cele 6 regiuni, in 2013, somajului feminin are cea mai mare valoare in N-E si S-M-cca 6%, in B-If fiin de cca 3%. Calitativ insa in B-lf nevoile date de contextul urban sunt mult mai apasatoare, in aceasta zona fiind multe femei care formeaza familii monoparentale, femei dependente de droguri sau femei traficate. Ca atare, infiinatare a 4 SES-uri in mediul urban B-If va conduce catre atragerea in proiect a 22 din cele 29 de femei. JUSTFICAREA INCLUDERII ca angajate in SES-uri consta in aceea ca: 1. pr creaza locuri de munca destinate acestei categorii majore de persoane vulnerabile; 2. SES contin o serie de masuri specifice pt nevoile GT. Nevoile celor 8 PERSOANE BENEFICIARE DE VMG incluse in pr constau in lipsa locurilor de munca si in lipsa unei pregatiri profesionale. Legea nr. 416/2001 a VMG, incurajeaza munca prin prestatiile in folos public, insa nu prevede masuri active, cea ce face ca situatia socio-profesionala sa fie “conservata” tocmai de VMG. JUSTIFICAREA INCLUDERII in pr consta in necesitatea de a lua masuri active de integrare pe piata muncii. In 2014 nr de familii care beneficiau de VMG era in jur de 307000, distribuite in special N-E, S-E, S-M. Nr de beneficiari este in crestere fata de anii anteriori, cu preponderenta in mediul rural, ceea ce justifica o interventie prin cele 6 SES-uri infiintate in mediul rural. PERSOANELE DE ETNIE ROMA din rural se confruta cu serioase situatii de discriminare, lipsa educatiei adecvate si a locurilor de munca. Oficial in 2011 erau 613.000 de persoane roma, in realitate Consiliului Europei a estimat ca romii ar fi intre 1,2 milioane şi 2,5 milioane. Un raport al Romani Criss din 2011 estimeaza ca 26% dintre romi traiesc din ajutor social si 14,4% mizeaza pe VMG. Restul de 80% traiesc in saracie. Integrarea in cadrul SES a pers de etnie roma si asigurarea unor servicii de suport psihologic va conduce la integrarea adecvata a acestora pe piata muncii a 5 persoane. MODALITATEA DE IDENTIFICARE, IMPLICARE/RECRUTARE: cei 200 LS vor fi recrutati din cele 6 regiuni in mod egal (cca 34/regiune). Vor fi implicati prin transmiterea catre APL si ONG a unei invitatii insotita de materiale inform., sustinerea unei sesiuni telefonice de informare si consiliere, selectia finala si invitarea la curs. S-a prevazut o subventie de 200 lei pt participare. Cele 29 de femei in situatii de risc, 8 persoane VMG si 5 romi vor fi identificati in baza unei metodologii prin intermediul APL-urilor, ONG-urilor si DGASPC-urilor din localitatile in care se infiinteaza SES-urile ca urmare a transmiterii catre acestea de solicitari in vederea angajarii in SES si prin serviciile de informare si publicitate aferente fiecarui SES. Prin intermediul serviciile subcontracate de recrutare, informare si consiliere in cadrul fiecarui SES candidatii inscrisi vor fi evaluati, informati si consiliati, vor fi selectati cei mai potriviti pt functiile din SES potrivit unei metodologii transparente care va respecta principiile egalitatii de sanse. Pt participare la FPC vor primi subventii; pt mentinerea in SES, pe langa retributia salariala, managerii vor avea la dispozitie serviciile de asistenta psihologica. RELEVANTA PR FATA DE NEVOILE GT/ VALOAREA ADAUGATA : prin cursurile de antreprenoriat social cei 200 LS isi vor imbunatati competentele specifice si abilitatile de a aborda problemele sociale intalnite in propriile comunitati prin actiuni proactive, vor stii sa identifice oportunitatile economice si sa dezvolte SES in propriile comunitati. Pt cei 42 din GT vulnerabil pr va conduce la incadrarea in munca. In lipsa unor asemenea masuri nu reusesc sa-si gaseasca. Pr prevede pt nevoile acestora sesiuni de informare si consiliere, asistenta psihologica si programe de FPC. Cele 29 de femei vor fi angajate preponderent in SES cu activitati de ingrijiri corporale, in timp ce persoanele VMG si romii in SES productive adecvate nivelului mediu de scolarizare. La nivel de val adaugata scopul infiintarii SES este acela de asigura pe langa locul de munca un nivel de dezvoltare personala care sa conduca la dezvoltarea autonomiei sociale a GT. In momentul actual cea mai are problema socio-economica o reprezinta nr mare de someri si persoane inactive pe piata muncii. Fata de aceasta situatie pr creaza 61 noi locuri de munca prin cele 10 SES nou infiintate. Finantarea FSE contribuie la: dezvoltarea de metode noi pt combaterea discriminarii pe piata muncii angajand 42 de persoane GT. Continuare Val ADAUGATA la „Alte informatii despre proiect”.

Resursele alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului

Resursele materiale si umane achizitionate sunt in completarea resurselor umane si materiale existente, impreuna contribuind la indeplinirea optima a indicatorilor proiectului. Resurse pt activitatile generale din proiect: LOCATII EXISTENTE si NECESARE: 2 Bucuresti (1 S.; 1 P1), 1 Cluj Napoca (S) si 1 Cluj Napoca P2. In Bucuresti S pune la dispozitie 100 mp pentru implementarea proiectului. Aici se vor desfasura activ. de management proiect si achizitii, inform. si publ. si audit, precum si o parte din act 1.1, partial act 1.3 si 1.4. P2 pune la dispozitie un spatiu de cca 30 mp pt realizarea integrala a act 1.2 si act 2. In Cluj act. 1.1, 1.3 – partial, act. 1.4 pt ceea ce-i revine P2. Acesta pune la dispozitie un spatiu de 30 mp, precum si echipamente IT si birotica pt cei 3 experti. S-au prevazut chirii care acopera partial costul acestor spatii. Pt act. 1.4 si act 2 s-au prevazut buget pentru deplasarea atat pt managerul de proiect cat si pentru participanti. La 1.4 se va inchiria un spatiu de sustinere a cursului, iar cursantii vor fi cazati la un hotel. Pt act. 2 spatiile pt sustinerea conferintelor vor fi puse la dispozitie de catre subcontractorul care organizeaza evenimentele. Act. 5 si 6 se deruleaza la sediile SES-urilor in cele 6 regiuni. P2, P1 si S vor monitoriza implementarea planurilor de afaceri ale SES prin deplasarea pe teren utilizand autoturismul din dotarea proprie pt care s-au prevazut decontarea costului de combustibil si autoturismul achizitionat in leasing operational. RESURSE MAT. EXISTENTE: S.: Mobilier (birouri; scaune birou; dulapuri arhivare), Echip.: 3 laptopuri, 6 calculatoare desktop pt expertii operatori interviu, dotate cu tehnologia CATI, 6 laptopuri pt echipa de managemant si implementare, server stocare date, conexiune la internet de mare viteza, 1 videoproiector, 1 copiator multifunctional, 1 camera video, 2 spatii complet echipate intalniri de lucru, Cluj si Bucuresti. P1: Mobilier (birouri; scaune birou; dulap; birou receptie; scaun birou receptie), 5 PC desktop pt echipa de implementare si membrii din echipa de managemant; P2 pune la dispozitie un PC si achizitionaza un laptop pt utilizare medie pt expertii din proiect. LISTA RESURSE ACHIZITIONATE: Pentru act de managemant se vor achizitiona servicii pt 1 expert contabil pt. a asigura calitatea cererilor de ramb. si a eligibilitatii cheltuielilor; 1 auditor pt verificarea corectitudinii contabile si legalitatii cererilor de rambursare. P1 va subcontracta pentru act 2 servicii de organizare evenimente; pt act. 4 S. va achizitiona servicii expert coordonare infiintare SES, iar pentru activitatea 1.4 pe langa spatiul de sustinere a cursului care va fi inchiriat se vor contracta servicii de catering si serviciile unui lector care va dezvolta programa si va sustine cursul cu cei 200 de LS. S va subcontracta pt act. 1.3 serviciile unui expert in informare si consiliere profesionala. Pt act 4 S. a prevazut cheltuieli pentru materialele promotionale pt conferinte si pt print cursuri de formare LS. Pentru derularea tuturor act. s-au prevazut cheltuieli administrative pt utilitati si consumabil, cf buget proiect. Pt act. 5 si 6 au fost prevazute resurse materiale in cadrul bugetului fiecarui SES: acestea constau in urmatoarele categorii: inchirieri spatii, achizitii echipamente, leasing operational pt autoturisme si echipamente, materii prime si materiale pt productie sau furnizare servicii. Sunt prevazute achizitii si pentru servicii juridice, de consultanta si dezvoltare afaceri, cf bugetului fiecarui SES.

Managementul proiectului

Proiectul beneficiaza de 10 experti TL si de 13 experti TS. La acestia se adauga expertii subcontractati. MANAGERUL DE PROIECT este abilitat sa initieze, planifice, monitorizeze, controleze proiectul, deleaga atributii, supervizeaza implementarea activitatilor de managemant financiar si a activ. de implementare. Calificari si abilitati: are studii superioare de master in domeniul sociologic si experienta de peste 10 ani in calitate de manager de companie si experienta de peste 4 ani de manager si coordonator in proiecte POSDRU. Va fi angajat pe baza de CIM. RESPONSABILUL FINANCIAR are studii economice, experienta generala de peste 5 ani si experienta specifica de peste 3 ani in domeniul financiar. Va fi angajat CIM. Acesta va realiza evidenta contabila a proiectului in format analitic, va realiza cashflow-ul proiectului, cererile de rambursare si cererile de plata. Va mentine legatura cu ofiterul de proiect pe partea financiar-contabila. RESPONSABILUL DE ACHIZITII are studii superioare absolvite in domeniu si experienta de peste 3 ani in achizitii publice. Resp: gestionare contracte de munca, administrare procedura de achizitii pt proiect, monitorizeaza prestarea de servicii si livrarea de bunuri a subcontractorilor sau furnizorilor; COORDONATOR PROIECT P1, are studii superioare, experienta prof de peste 10 ani in domeniul serviciilor sociale si studiilor sociale. Res: supervizeaza, coordoneaza si controeaza act echipei P1; RES. FINANCIAR - P1, este abilitat sa sustina contabilitatea proiectului ce-i revine P1, avand studii economice si expertiza in domeniul financiar de peste 3 ani, experienta generala de peste 5 ani. Expert Coordonator P2, are experienta in munca de peste 10 ani, studii superioare si experienta specifica de managemant de peste 5 ani. Acesta va sustine activitatile administrativa de coordonare de managemant, dar va participa si in proiect ca expert in domeniul unitatilor protejate. Pt act 1.1 si act 2: 4 EXPERTI ANALIZA DATE TS ai P1. Au studii superioare in domeniu, exp in munca de peste 5 ani si experienta specifica de peste 3 ani in analiza datelor calitative, cantitative si desktop research. Atributiile fiecarui expert in A1 si A2: expert 1 cerecetare cantitativa: realizeaza metodologia de cercetare, baza de date pt un esantion, valideaza, analizeaza si pondereaza rezult.); expert 2 cercetare calitativa (realizeaza ghid interviu, realizeaza interviurile pe 20 respondenti pe teren, transcrie si realizeaza raport calitativ); expert 3 specialist analiza date secundare, realizeaza cercetare desktopresearch; expert 4 specialist raportare, realizeaza rapoartele intermediare si raportul final de cercetare, prezinta rezultatele cercetarii in cadrul evenimentelor din campanie. Cei 4 sunt coordonati de catre expert coordonare cercetare si FPC din partea S. EXPERT COORDONARE CERCETARE si FPC, expert TL, din partea S. Atributii in cadrul A1: coordoneaza act de cercetare metodologic si organizatoric si supervizeaza activitatea expertilor de analiza date si a operatorilor de interviu. De asemenea, coordoneaza activitatea de organizare a programului de FPC prin: mentinerea relatiei cu ANC pt autorizarea cursului de antreprenoriat, asigura logistica cursului si coordonarea lectorului. Are experienta de munca de peste 5 ani si specifica in domeniul coordonarii si cercetarii de minim 5; OPERATORII DE INTERVIU – experti TS din partea S, cerinte:studii medii sau superioare, bune abilitati de comunicare; resp: aplica chestionare prin metoda CATI la A1.1, contribuie la recrutarea participantilor la A1.3. EXPERT COORDONATOR INFORMARE-PROMOVARE-S,studii sup. de lunga durata si expertiza de peste 5 ani. Este direct responsabil de elaborarea mat. de promovare, de org. si sustinerea evenimentelor/conferintelor, realizarea/actualizarea site-ului si a paginii de facebook etc. Aplica regulile specifice Manualului de identitate vizuala si coordoneaza, controleaza si monitorizeaza pe cei 3 experti promovare ai P1; 3 EXPERTI PROMOVARE, COMUNICARE SI ORGANIZARE EVENIMENTE–TS-P1. Cerinte: studii superioare, experienta in munca de minim 5 ani si expertiza similara relevanta de minim 3 ani in domeniul antreprenoriatului si organizarii de evenimente. Resp: asigura implementarea act 2 prin: expert 1 va elabora metodologia de campanie, se va ocupa de invitare participantilor, primirea si inregistrarea lor; expert 2 se va ocupa de relatia cu subcontractorii de mat informative, cu firma de org evenimente, asigurarea infrastructurii IT in cadrul evenimentului; expert 3 pt are rolului de moderator eveniment, conceperea comunicarilor si prezentare comunicari. Din partea P2: EXPERT MEDICINA MUNCII–TS si EXPERT PSIHOLOGIA MUNCII–TS. Au studii de lunga durata in domeniu si experienta de peste 5 ani. Res: sustin in calitate de experti un modeul de curs la A1.4 privind organizarea, medicina si psihologia muncii. La A2 sustin comunicari privind psihologia muncii si medicina muncii in SES si ateliere protejate; la A5 si A6 consiliaza, supervizeaza si monitorizeaza manag resurselor umane in cadrul SES. EXPERTI SI SERVICII SUBCONTRACTATE. La S: un expert LECTOR CURS ANTREPRENORIAT SOCIAL. Cerinte minime: studii superioare in domeniul economic, peste 10 ani experienta de munca, minim 3 ani experienta in proiecte similare, certificare ca formator autorizat sau cadru universitar. Atrib: concepe si elaboreaza programul de FPC antreprenoriat social si sustine cursul; EXPERT COORDONARE INFIINTARE SES. Cerinte: studii juridice sau economice, experienta relevanta in consultanta dezvoltare afaceri si in proiecte POSDRU de min 3 ani. Res: coordonarea monitorizarii dezvoltarii SES cf contractului de subventie, intermediaza relatia cu SES; SERVICII EXPERT DE INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIOANALA. Cerinte: 1 expert cu expertiza relevanta in domeniu de minim 3 ani in pr similare, studii superioare. Atributii: consiliere si informarea GT- 200 lucratori sociali cf normelor legale si modelelor de buna practica. P1 va subcontracta SERVICII DE ORGANIZARE A 6 conferinte eveniment. Cerinte minime: companie cu expertiza in domeniu dovedita prin contracte similare in valoare de minim dublu valoarea contractului pt proiect; minim 1 expert cheie. Atributii:asigura pachetul de servicii inchiriere spatiu conferinta si catering.EXPERTUL CONTABIL va fi achizitionat de S prin subcontractare din Corpul expertilor Contabili Autorizati din Romania; SERVICIILE DE AUDIT vor fi achizitionate conform cerintelor legale.Act. 4 de informare si publicitate pt proiect este coordonata de catre Expert coordonare informare-promovare si realizata cu sprijinul echipei de implementare. Expertul se va asigura de respectarea normelor specificate in Manualul de identitate Vizuala al POSDRU in realizarea celor 2 conferinte, lansarea comunicatelor de presa, realizarea web-siteului proiectului si relizarea materalelor de informative si de promovare din proiect. Pt act. 4 s-au prevazut achizitia de servicii de editare si tiparire a materialelor informative. Activitatea este coraborata cu Act 2 in cadrul careia, pe langa comunicarile specifice, se va prezenta proiectul si sursele de finantare. Spatiile de implementare, inclusiv salile de curs si conferinta vor fi semnalizate corespunzator prin postarea de roll-up-uri in interior sau la intrare. Conferintele de lansare si inchidere se vor sustine in Bucuresti si vor fi invitati reprezentanti ai beneficiarilor din gr. tinta, reprezentanti ai mass-media si ai mediului de afaceri cu relevanta pt pr. Coordonarea generala a proiectului va fi asigurata de catre Managerul proiectului cu respectarea tuturor prevederilor contractuale, gestionare financiara si mentinerea analitica a contabilitatii poiectului, realzarea achizitiilor publice, mentinerea legaturii cu reprezentantii AM/OI POSDRU, realizarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare. Controlul personalului se va asigura prin: raportari saptamanale in cadrul sedintelor de proiect, raportari lunare prin rapoarte de activitate scrise, mentinere permanentei legaturi intre manager si coordonatorii de activitati. Managerul va controla activitatea cf atributiilor fiecarui membru inscrise in fisa postului. Achizitiile publice din proiect se vor realiza prin responsabilul de achizitii cu respectarea legislatiei in vigoare. Pentru activ. generale toate achizitiile vor fi directe. Pentru asigurarea managemantului financiar se va mentine o contabilitate analitica. Se va intocmi un grafic de cash-flow lunar pe fiecare activitate pt a anticipa resursele finananciare necesare si preintampina blocajul financiar. Se va utiliza ca instrument de finantare Cererea de plata pentru serviciile achizitionate cu acordul prestatorilor. CR se vor depune cu regularitate la cca 2 luni, cf instructiunilor POSDRU.Relatile parteneriale vor fi asigurate intre manager de proiect si coordonatorii fiecarui partener. RELATIA INTRE MANAGEMANTUL PROIECTULUI SI SES: Se va incheia un contract de ajutor de minimis intre Beneficiarul finantarii POSDRU si fiecare SES infiintat, cu respectarea instructiunilor POSDRU. Contractul va prevedea termenii de realizare a activitatilor, eligibilitatea cheltuielilor si managemant financiar, precum si mecanismul de finantare intre Beneficiar si SES. Va avea ca anexa planul de afaceri si bugetul detaliat al SES. Responsabil de aplicarea termenilor contractuali va fi administratorul SES care va avea obligatia sa depuna un plan de managemant cu un grafic de implementare a activitatilor specifice. Controlul implementarii SES se va face periodic si va fi realizata de catre Managerul de proiect cu Expertul coordonare infiintare intreprinderi prin actiuni de: verificarea documentelor aferente infiintarii, verificarea documentelor justificative pt cheltuieli, vizite la fata locului, supervizarea planului de managemant si a planului financiar de dezvoltare SES, primirea raportului tehnico-financiar lunar insotite de graficul de cash-flow.

Metodologia de implementare

In mod special activitatile proiectului sunt organizate in 2 grupe: generale si de minimis. In planificare, act aceste doua grupe au fost clar delimitate. Tematic, cele 2 grupe de activ. au ca numitor comun interventii specifice dedicate insertiei pe piata muncii a gr vulnerabile. Aceasta tema este abordata indirect in cadrul activitatilor generale si direct in cadrul act de dezvoltare a SES. A1 – furnizarea de servicii integrate pentru 200 de lucratori sociali este o activitate complexa orientata catre imbunatatirea mecanismelor de integrare sociala a gr vulnerabile, cu precadere in structuri ale economiei sociale. In acest scop act are doua componente complementare: a) intocmirea unui tablou exhaustiv cu situatia gr vulnerabile si identificarea oportunitatilor de antrenare a acestora in actiuni specifice economiei sociale si b) abilitarea lucratorilor sociali pentru interventii adecvate GT vulnerabil utilizand mecanismele antreprenoriatului social de dezvoltare de structuri ale economiei sociale. Astfel act. 1.1 si 1.2 se vor realiza prin metodologia specifica cercetarior de teren de tip cantitativ, calitativ si prin cercetare a de birou. Studiul de teren presupune: alcatuirea unie baze de date cu minim 2000 de reprezentanti ai gr vulnerabile. Baza de date va fi realizata de catre operatorii de interviu si expertii implicati in cercetare prin solicitarea de date catre DGASPC-urile judetelor in care se implementeaza proiectul; dezvoltarea metodologiei de cercetare si construirea chestionarului si a ghidului de interviu in profunzime; aplicarea instrumentelor de cercetare (se vor realiza minim 2000 de chestionare prin metoda CATI-interviuri telefonice si 20 de interviuri in profunzime fata in fata cu actorii cheie in furnizarea de servicii sociale); prelucrarea datelor, analiza si raportarea. Studiul de la act. 1.2 se va realiza prin: consultarea studiilor si analizelor realizate prin alte proiecte POSDRU pentru dezvoltarea conceptului de economie sociala; studii realizate la nivel international, studierea modelelor de bune practici in economie sociala existente la nivelul regiunilor de implementare, cartografierea oportunitatilor de afaceri in comuntatile cu un numar semnificativ de gr vulnerabil si care au nevoie de suport pentru insertia pe piata muncii, analiza de date secundare INSS si Eurostat etc. Va rezulta o serie de domenii si oportunitati de dezvoltare a SES pentru gr tinta, mecanisme recomandate pentru dezvoltare de SES Subact. 1.3 se va realiza prin: actiuni de recrutare realizate prin mecanismele de informare si publicitate ale proiectului, solicitari catre institutiile publice si invitatii de participare la program. Din fiecare regiune vor fi recrutati cca 23-24 de lucratori sociali din mediul rural angajati APL. Vor fi subcontractate serviciile de informare, consiliere si orientare. Sesiunile de consiliere vor fi individuale realizate fata in afta pe o platforma de comunicare video (viber), cat si prin intermediul postei electronice si vor consta intr-un proces complex de evaluare profesionala si orientare ocupationala care se va finaliza cu un set de recomndari privind pasi pentru dezvoltarea profesionala continua. Pe masura selectiei celor 200, expertul coordonare cercetare si FPC va organiza grupele de curs si le va programa pt sustinerea cursului. Fiecare participant va primi in timp util agenda cursului si coordonatele locatiei de sustinere. A1.4 va consta in: dezvoltarea cursului, realizata de catre lectorul subcontractat (module curs: A. modele de succes in economia sociala din Romania si de la nivel international; B. Legislatie si procesul dezvoltarii unui SES; C. Strategii de evaluare a oportunitatilor de afaceri sociale si etape dezvoltare afacere sociala; D. Aplicatii practice: planul de afaceri pt un SES); acreditarea cursului prin depunerea dosarului la AJOFM delegat, organizarea logistica a programului de formare. Acesta se va sustine intr-un hotel/pensiune dintr-o statiune turistica care dispune de sala/sali doate si specializate pt FPC. Participantilor li se va asigura subventii (200 lei), plata transportului, cazarea si masa. Se vor organiza 10 grupe si se va sustine succesiv cursul pe perioada a cca 3-4 luni. O sesiune de curs va dura 4 zile a cate 6 ore/zi cu pauza de cafea si pauza de pranz. Metoda de sustinere este cea specifica pedagogiei persoanelor adulte cu etape de expunere, dezbatere de gup, joc de rol, aplicatii practice etc. 30% din orele de curs vor fi de aplicatii practice. Examenul de absolvire va fi sustinut cu membrii ANC special convocati la sfarsitul celor 4 zile de curs (dimineata zilei 5). ACTIVITATEA 2: Activitatea este dependenta de rezultatele studiilor de la act 1.1 si 1.2. Organizarea evenimentelor de promovare a conceptului de economie sociala se va realiza prin: identificare locatiilor in cele 6 regiuni si inchirierea salilor; invitarea participantilor; pregatirea materialelor de prezentare si a comunicarilor de specialitate; sustinerea conferintelor cu minim 50 de participanti in 2 parti :4 ore comunicari de specialitate (concept economie sociala, rezultate studii A1.1 si A1.2) si prezentarea SES infiintate in proiect, 3 ore, de workshop in care se vor dezbate interactiv si aplica oportunitatile de dezvoltare de SES in comunitatile locale din care fac parte participantii. Intre cele doua parti va fi organizat un pranz, prilej cu care participantii au ocazia sa interactioneze si sa se cunoasca. De asemenea, se vor difuza materialele de informare si publicitate realizate in proiect precum si materiale specifice SES infiintate. Cele 6 conf vor fi filmate si postate pe retelele de socializare si websiteul proiectului. Activ. 3 si activ. 4 – managemant, respectiv informare pt proiect: Modul de implementare al activitatilor propuse are la baza un proces clar care parcurge etapele de: conceptualizare, planificare, monitorizare, receptia rezultatelor. Conceptualizare se va realiza prin identificarea clara a relatiei dintre input si outputul fiecarei actiuni, precum si definirea calitativa si cantitativa a fiecarui rezultat de obtinut pt atingerea indicatorilor si obiectivelor proiectului. Pe langa urmarirea respectarii graficului de activitati, S si P1,P2 au o strategie foarte clara de monitorizare si controlul al calitatii. Aceasta se va realiza prin raportarea la standardele in vigoare pt tipul de livrabil, iar acolo unde nu exista standarde, in conform. cu cele mai bune practici din domeniu. Ex. pt materialele de informare si promovare standardul este descris in Manualul de Identitate Vizuala al POSDRU, pt studiile ce se vor realiza in proiect se vor utiliza standardele ESOMAR, dar si cele mai bune practici in domeniu. Pt FPC sunt standardele ocupationale. D.p.d.v. financiar instrumentele de monitorizare sunt: bugetul detaliat, extrasele de cont, graficul gantt si cash-flow detaliat; manag. de proiect mai are la dispozitie raportul si avizul expertului contabil si raportul de audit care insoteste fiecare cerere de rambursare. Cererile de ramb. se vor face la cca. 2-3 luni avand in vedere complexitatea activ., volumul financiar presupus si timpul scurt alocat pt implementarea proiectului. Achizitiile se vor realiza in mod transparent, respectand normele impuse de legislatia in vigoare, Ordinul 1120/2013. Pt. a asigura o buna informare referitoare la activ. proiectului si o diseminare eficienta a rezultatelor se va realiza un plan de informare si publicitate. Acest plan va aborda organizarea conferintelor si a materialelor de informare, comunicarea cu institutiile interesate de la nivel local si regional. Planul are ca rezultat: invitati conferinta, comunicate si articole de presa, pagina web, pliante, buletine informative periodice pe pagina web. Toate materialele de informare si publicitate vor fi realizate respectandu-se Manualul de Ident. Vizuala, iar produsele proiectului vor fi disponibile prin procesul de informare a publicului, determinand si un efect de multiplicare. ACTIVITATEA 5 debuteaza cu o actiune de recrutare si selectie de manageri ai viitoarelor SES. Aceasta actiune este distincata de activitatile de ajutor de minimis si va fi realizata de catre expertul coordonator de infiinatre SES. Activitatea de recrutare a managerilor se va realiza in baza unei metodologii cu urmatoare criterii minime: nivel de educatie (studii medii sau superioare de preferat in domeniul specific SES), experienta de munca relevanta pentru domeniul SES sau expertiza in domeniul dezvoltarii organizationale in cadrul unui SC/SES/ONG sau a unui proiect finantat cu fonduri europene. Managerii de proiect vor beneficia de sesiuni de training specializate sustinute de expert infiintare SES. Act de recrutare si selectie se va realiza prin mijloacele specifice: anunt, selectie de CV, interviu. Metodologia de control, monitorizare si asigurarea sustenabilitatii celor 10 SES va avea ca instrument principal, pe langa prevederile contractuale descrise la sectiunea anterioara, un plan de activitati detaliat cu urmatoarele sectiuni: planul de pregatire a spatiului pt desfasurarea activitatii SES, planul de achizitii servicii cu respectarea prevederilor legale, echipamente si materii prime, planul de angajare a personalului cu specificatii concrete pentru GT vulnerabil. Dupa achizitia serviciilor de consultanta de dezvoltare afaceri, bugetate la fiecare SES, se va realiza: plan de furnizare de servicii sau productie; plan de marketing si vanzari detaliat; plan financiar si analiza const-beneficiu pentru urmatorii 3 ani dupa incetarea finantarii; plan de dezvoltare a resurselor umane angajate specific pt GT vulnerabil. Derularea activ. intreprinderilor sociale presupune: promovarea serviciilor/produselor, incheierea de contracte de furnizare servicii, derularea contractelor, managementul resurselor umane, activitati-financiar contabile. Intreprinderile sociale vor fi dotate si vor functiona cu cca 7-8 luni inainte de finalizarea proiectului.

Proiect generator de venit

NU

 

DESCRIERE PROIECT 2

Sustenabilitatea proiectului

Sustenabilitatea proiectului este asigurata prin trei dimensiuni specifice: transferul rezultatelor cercetarilor catre institutiile implicate in dezvoltarea economiei sociale pentru includerea acestora in strategiile locale, regionale si nationale destinate dezvoltarii economiei sociale; prin specialistii in antreprenoriat social formati; prin activitatea celor 10 SES infiintate in care vor fi pastrate locurile de munca 13 luni de la incheierea proiectului. Strategia de asigurare a sustenabilitatii este integrata in activitatile proiectului: 1. Transferul rezultatelor catre alte entitati decat cele implicate in proiect este asigurata de realizarea unor cercetari ale caror rezultate vor fi utilizabile in proiectele si strategiile locale, regionale si nationale. Rezultatele cercetarii si analizelor privind corelarea situatiei persoanelor din gr. vulnerabile cu mediul economic in vederea definirii oportunitatilor de dezvoltare de afaceri sociale vor fi cuprinse in publicatia stiintifica editata sub forma de raport. Aceasta va fi transmisa catre principalele institutii implicate in economia sociala, de la nivel national. Prin publicarea informatiilor intr-o baza de date interactiva se va asigura accesul tuturor la acestea. 2. Specialistii formati in proiect in antreprenoriat social vor multiplica rezultatele proiectului prin: planurile de afaceri sociale care vor fi implementate prin proiect si prin furnizare de expertiza pentru dezvoltarea economiei sociale in regiune catre organizatiile din care fac parte si alte organizatii in care vor lucra. Programul de curs va fi adaptat dupa oportunitatile identificate in regiune pentru dezvoltarea economiei sociale, dar si dupa prioritatile prezentate de strategiile si programele europene si nationale in acord cu principiile dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse. 3. SES sunt gandite ca o afacere, diferenta este data de caracterul social al acestora. Prin proiect s-au prevazut activitati care sa asigure sustenabilitatea acestora: cercetari de piata si de marketing, campanii de promovare a serviciilor care urmeaza sa fie furnizate. In felul acesta se va asigura o retea de distributie pentru aceste intreprinderi. Prin proiect se sustin costurile de derulare a activitatilor specifice prin plata personalului si a cheltuielilor de derulare. Planul de afaceri a fost gandit ca dupa finalizarea proiectului sa devina autonome. Fiecare plan de afaceri prezinta un plan de vanzari si o estimare a veniturilor si cheltuielilor care demonstreaza sustenabilitatea financiara si institutional a intreprinderilor. De asemenea, prin proiect promotorii si-au asumat ca pentru fiecare SES angajatii sa fie mentinuti minim 13 luni dupa incetarea finantarii. Transferabilitatea rezultatelor va avea o dimensiune teoretica materializata in strategiile locale si regionale prin care se vor lua ca model de dezvoltare economica echilibrata modelul de SES dezvoltat in proiect, cat si o dimensiune practica prin aceea ca beneficiile create prin dezvoltarea SES si angajarea de persoane din gr. vulnerabil se va transfera catre persoanele din familiile celor implicati, cat si asupra comunitatii. Din perspectiva promotorilor proiectului, acestia vor integra in strategia proprie principiile economiei sociale si obiectivul de a continua dezvoltarea de structuri de economie sociala prin accesarea de noi finantari.

Egalitate de şanse

Proiectul respecta legislatia nationala si europeana in domeniu egalitatii de sanse atat prin maniera de implementare a managementului de proiect, cat si prin abordarea dezvoltarii activitatilor specifice. In derularea activitatilor de cercetare, analiza date, formare se va tine cont de principiul drepturilor la sanse egale, eliminandu-se, pe cat posibil, interpretarile subiective in privinta minoritatilor, persoanelor marginalizate si cu disabilitati. Proiectul contribuie la promovarea egalitatii de sanse si asigura tratament egal si non-discriminatoriu. La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, avand la baza Constitutia Romaniei, Strategia Nationala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006–2009, Legea nr. 202/2002, republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Sub toate aspectele sale (conceptie, management,cercetare, implementare, public tinta, obiective etc), proiectul promoveaza si se bazeaza pe principiul egalitatii de sanse. Expertii, echipa de implementare si partenerii sunt alesi exclusiv in baza unor criterii de competenta si a experientei si chiar isi propune ca activitate specifica angajarea de persoane cu dizabilitati care sa lucreze in call-center, asigurandu-li-se infrastructura IT si de telecomunicatii. Grupul tinta vizat exclude orice discriminare, mai mult decat atat propunandu-si sa infiinteze intreprinderi sociale cu angajati persoane din grupurile vulnerabile. Doi dintre indicatorii proiectului isi propun sa faciliteze accesul femeilor la cursurile de formare pana la 90% din grupul tinta, ca si al persoanelor de etnie roma. La constituirea grupului tinta, nu se va face nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, virsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. Prin angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile, proiectul contribuie la realizarea egalitatii de sanse pentru acestea. Managementul proiectului include activitati speciale destinate monitorizarii respectarii prevederilor legislatiei si politicilor europene si nationale in aplicarea principiului egalitatii de sanse. Programul de formare va include in curricula si informatii specifice privind respectarea si promovarea egalitatii de sanse cu atat mai mult cu cat formarea in antreprenoriat social presupune implicarea a diverse grupuri vulnerabile in activitati lucrative. Tratamentul acordat acestora va tine seama de prevederile legale. Acestea vor fi stipulate in cadrul curriculei de formare. Intreprinderile sociale create vor angaja minim 42 de persoane din grupurile vulnerabile care vor fi informate in privinta drepturilor sociale si acces pe piata muncii. Principiile egalitatii de sansa si nediscriminarii se vor regasi in toate metodologiile de recrutare, cercetare sau implementare activitati elaborate in cadrul proiectului. Programul de formare profesionala continua va include in curricula sa informatii specifice privind respectarea si promovarea egalitatii de sanse cu atat mai mult cu cat formarea presupune reintegrarea femeilor, ca grup vulnerabil, pe piata muncii. Tratamentul acordat acestora va tine seama de prevederile legale care vor fi stipulate in cadrul curriculei de formare. In activitatile ce presupun procese de achizitii (furnizori de echipamente, servicii de publicitate, informare, audit extern) dar si procesul de selectie a ONG-urilor din domeniul social sau institutii publice cu atributii in servicii sociale in vederea furnizarii de baze de date cu persoane in dificultate-femei, se va tine cont si de principiul egalitatii de sanse. Asadar, in cadrul proiectului principiul egalitatii de sanse este garantat prin specificul DMI si al indicatorilor obligatorii din proiect, dar totodata, acesta este utilizat si transmis in mod concret atat catre beneficiarii proiectului, cat si pentru populatia din regiunile de implementare prin activitatile de promovare si informare din cadrul proiectului. Principiul egalitatii de sanse este nu numai aplicat in mod concret in toate componentele proiectului, ci si transmis, popularizat, facut cunoscut in mod profesionist catre populatia din regiunile de implementare, prin formarea profesionala dedicata si apoi angajarea pe termen lung a femeilor si celorlalte categorii sociale din grupul tinta al proiectului.

Obiective orizontale

DEZVOLTAREA DURABILA: In primul rand, proiectul presupune crearea structurilor, mecanismenlor si instrumentelor specifice economiei sociale in beneficiul grupurilor vulnerabile din regiune. Prin cursurile de formare proiectul conduce la formarea specialistilor care vor deservi initiativele sociale si, implicit, la formarea de competente ce faciliteaza dezvoltarea durabila a societatii. Dezvoltarea durabila este recunoasterea faptului ca obiectivele economice, sociale si de mediu nu pot fi realizate separat. Antreprenoriatul social presupune reconcilierea obiectivelor economice cu obiectivele sociale si de mediu. Antreprenoriatul social este o forma specifica de implementare a conceptului de dezvoltare durabila si sustenabila a societatii prin implicarea in activitatile economice a persoanelor din gr. vulnerabile. In felul acesta, acestea trec din pozitia pasiva de asistati in pozitia activa de contributori. In plus, obiectivele proiectului se coreleaza cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabile a UE revizuite (2006), respectiv obiectivul care defineste echitatea si coeziunea sociala si care-si propune promovarea unei societati democratice, sigure si juste, care tine seama de incluziunea sociala. Iar la obiectivul operational se specifica ca se urmareste luarea unor masuri care sa aiba un impact decisiv privind reducerea nr. persoanelor care risca să fie afectate de saracie si excluziune sociala. In proiect: grupul tinta care va fi angajat va avea posibilitatea sa evite astfel marginalizarea, iar formarea de specialisti in antreprenoriatul social va avea un impact pozitiv asupra diminuarii saraciei. Promotorii proiectului au in vedere obiectivul operational al Strategiei pt. dezvoltarea durabila prin protectia mediului. La utilarea intreprinderilor sociale se va tine seama in mod explicit de prevederile legale privind protectia mediului. Deseurile rezultate in urma productiei vor fi pe cat posibil reciclate si tratate corespunzator normelor in vigoare pt. tipul de deseu rezultat. Personalul va fi dotat cu echipamente de protectie specifice activitatii desfasurate si va fi instruit in ceea ce priveste protejarea mediului. Deseurile electronice, atat din activitatea de implementare a proiectului, cat si din activitatile intreprinderii vor fi de asemenea procesate corespunzator normelor in vigoare. Acestea vor fi depozitate separat intr-un spatiu special pana la colectarea acestora de catre institutiile abilitate sa le proceseze. La achizitia echipamentelor electronice pt. implementarea proiectului si cele pentru intreprinderile sociale infiintate se vor stipula clar in caietul de sarcini prevederi privind respectarea normelor europene si nationale in vigoare referitoare la calitatea echipamentelor electronice in privinta consumului de energie. (Directiva 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)). IMBATRANIREA ACTIVA este un alt obiectiv orizontal atins de proiect. In contextul in care suprasolicitarea sistemelor de protecţie socială în condiţii de şocuri de recesiune macroeconomică severă pe termen lung a condus la schimbarea modelelor de funcţionare „normală a pieţelor muncii”, situaţie în care o pondere crescută a populaţiei în vârstă de muncă devine depenedentă de sistemele protecţie social. Aceste aspecte au la baza in primul rand furnizarea de formare continua pentru specialistii in insertia sociala dar si pentru femeile in situatii de risc din GT. Formarea profesionala continua asigura participantilor sansa de a se implica in activitati care sa depaseasca varsta normala de pensionare. Antreprenoriatul in general si antreprenoriatul social in mod special poate fi practicat la orice varsta, experienta data de varsta inaintata fiind un avantaj in plus pentru un antreprenor. De asemenea, dupa cum a fost aratat la sectiunea Justificarea proiectului, pentru angajarea in SES femei din GT cu varsta peste 49 ani vor avea prioritate la angajare. INOVARE SI TIC: prin strategia adoptata, de sprijinirea grupurilor vulnerabile, care porneste de la identificarea in profunzime a nevoilor acestora si coraborarea acestora cu situatia socio-economica din regiune in vederea definirii oportunitatilor de afaceri care vor fi transferate prin formare viitorilor antreprenori sociali, prezinta un caracter inovativ. De asemenea, caracterul inovativ al proiectului este dat si de forma de infiintare a intreprinderilor sociale prin utilizarea resurselor comunitare existente in mediul de afaceri si in sistemul de servicii sociale de la nivelul local al regiunii. Utilizarea TIC este promovata de proiect prin modul de implementare. Cercetarile care se realizeaza utilizeaza tehnologiile TIC: colectarea de date cantitative se face prin call-center prin utilizarea CATI. Proiectul prevede achizitia de echipamente IT. Prin formarea profesionala proiectul sprijina accesul la o societate informationala si dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere, dezvoltare economica bazata pe cunoastere. Proiectul contribuie si la obiectivul de ABORDARE TRANSREGIONALA atat prin faptul ca solicitantul si partenerul desfasoara activitati de cercetare si la nivel national, avand o viziune de ansamblu asupra situatiei socio-economice a Romaniei si beneficiind de parteneri de afaceri si sociali din intreaga tara, cat si prin aceea ca in anumite momente ale proiectului vor fi invitati sa participe specialisti din diverse zone ale tarii (seminarii si conferinte). De asemenea, grupul tinta format din lucratori sociali va fi recrutat la nivel national, iar cele 13 intreprinderi sociale vor fi infiintate in toate cele 6 regiuni de dezvoltare ale tarii. Rezultatele vor fi transmise, la finalizarea proiectului, catre principalele institutii decizionale din tara in felul acesta multiplicandu-se rezultatele proiectului la nivel de model de bune practici si in alte regiuni decat cea de implementare.

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte

Proiectul respecta obiectivele “Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a României. Orizonturi 2013-2020-2030”. Aici, România îsi propune “imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.” (Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României. Orizonturi 2013-2020-2030, p72, sursa http://europa.eu). In conformitate cu obiectivele acestui document, proiectul propune flexicuritatea grupului tinta prin formarea profesionala a femeilor, adaptabilităţii şi accesului mai facil pe piaţa muncii, cu accent pe aspectele legate de organizarea flexibilă a muncii. Proiectul raspunde obiectivelor nationale detaliate in Planurile Regionale de Ocupare si Planurile pentru Dezvoltare Regionala a celor opt regiuni de dezvoltare. Elocvent, este modul in care proiectul se coreleaza cu ”Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru pentru perioada 2007-2013”. Astfel, proiectul vine in intampinarea obiectivelor cuprinse in: a) “Masura 6.3.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.” Se urmareste facilitarea accesului la educaţie şi ocupare a acestor grupuri cu luarea măsurilor necesare pentru ca aceştia să rămână pe piaţa muncii: programe de formare pentru dezvoltarea calificărilor şi abilităţilor de bază pentru grupurile vulnerabile; b) “Masura 6.3.3 Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii”. Operaţiunile acestui domeniu de intervenţie vizează eliminarea discriminării şi practicilor discriminatorii având la bază motivaţia originii etnice, a vârstei sau existenţa unor handicapuri. Proiectul este complementar cu Strategia Naţionala în domeniul politicii de tineret 2014-2020 (elaborata in coordonarea Ministerului Tineretului si Sportului), care isi propune ca directie de actiune: „Stimularea și extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, în special a celor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, a tinerilor care au ispăşit pedepse privative de libertate şi a tinerilor cu dizabilităţi”. Proiectul este complementar cu Strategia Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 (elaborata in coordonarea Ministerului Muncii), care prevede ca obiectiv “Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă”. Proiectul este complementar cu Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) - un instrument de finanțare la nivel european gestionat direct de Comisia Europeană și menit să sprijine ocuparea forței de muncă, politica socială și mobilitatea forței de muncă în UE. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, una din patru noi intreprinderi infiintate la nivelul UE in fiecare an este o intreprindere sociala, numar care creste la una din trei in Franta, Finlanda si Belgia. Proiectul este complementar si cu Modelul de creștere propus de Europa 2020: mai mult accent pe ocuparea forței de muncă, reducerea sărăciei, sustenabilitatea socială și a mediului înconjurător. De asemenea, este complementar cu Comunicarea CE "Inițiativa pentru antreprenoriatul social" (acesta include și un Plan de acțiune la nivel UE). Proiectul este complementar cu alte proiecte POSDRU derulate de Solicitant. Astfel pe CPP92 POSDRU, S. a implementat un proiect strategic prin care a dezvoltat un serviciu inovativ destinat antreprenorilor pentru informare si formare privind pietele locale si a derulat un program de dezvoltare a competentelor antreprenoriale. Proiectul a avut un grup tinta de 1500 persoane, dintre care 770 au participat la un program de dezvoltare a competentelor antreprenoriale, iar 150 au fost asistati sa isi dezvolte ideile de afaceri, inclusiv prin studii dedicate de piata. Prin aceasta se dovedeste expertiza pentru infiintarea SES. Experienţa acumulată in organizarea cursurilor si a evenimentelor, comunicarea informaţiilor, motiv area beneficiarilor, activitatea de consultanta pentru dezvoltarea afacerilor sau realizarea studiilor, vor fi utilizate si în strategia de implementare a actualului proiect ce implica infiintarea SES. Lectiile invatate ca urmare a implementarii proiectelor POSDRU: Dezvoltarea capacitatii de planificare si gestionare a proiectelor cu finantare europeana nerambursabila din punct de vedere managerial si financiar; Dezvoltarea capacitatii de organizare si furnizare a cursurilor de formare profesionala continua; Competente imbunatatite in ceea ce priveste dezvoltarea antreprenoriala (curricula formare, consultanta etc); Organizare evenimente. Acestea au fost incluse in proiectul propus prin justa organizare a resurselor in vederea atingerii obiectivelor.

Alte informaţii relevante

Continuare de la sectiunea “Justificarea necesitatii proiectului”: VALOAREA ADAUGATA: Finantarea FSE creste competentele si autonomia persoanelor vulnerabile prin includerea a 37 din GT la FPC, informare si consiliere; creste nr de ore de pregatire pt cei 200 de LS care astfel vor fi competenti sa infiinteze si dezvolte in comunitatile proprii SES. O alta cauza a disfunctionalitatii pietei muncii cu repercusiuni asupra grupurilor dezavantajate este data de lipsa pregatirii profesionale adecvate. Fata de aceatsa situatie pr contribuie la cresterea nr de persoane care beneficiaza de formare profesionala in randul gurpurilor dezavanatajate cum ar fi cele 25 de femei in situatii de risc, 5 romi si 7 din 8 persoane beneficiare de VMG care in proiect prin ajutorul de minimis beneficiaza in cadrul intreprinderilor de programe de FPC. Valoarea adaugat a proiectului este data si de faptul ca acesta contribuie la dezvoltarea mecanismelor de interventie sociala proactiva care are ca scop dezvoltarea autonomiei persoanelor si familiilor care in momentul de fata sunt dependente de prestatii si servicii sociale. Astfel prin pr se va organiza un eveniment de promovare a economiei sociale in randul autoritatilor si ONG-urilor din regiunile de dezvoltare a proiectului. Prin angajarile persoanelor vulnerabile realizate in cadrul celor 10 SES se creaza premizele cresterii accesului la educatie si prevenirea abandonului pentru copii acestor angajati. Cauza principala a abandonului scolar este saracia, in special in medii locuite de persoane de etnie roma. Nu in ultimul rand val adugata este data in mod spcial de programul de FPC antreprenoriat social prin care cei 200 de LS vor beneficia de cresterea relevantei calificarii, ceea ce le va permite pe de o parte sa isi gaseasca cu usurinta un nou loc de munca adecvat pe piata, pe de alta parte, vor avea competente de a crea noi locuri de munca. Valoarea adaugata a proiectului este data si de cercetarile realizate in proiect care vor evidentia oportunitati si modalitatile de realizare de SES, profilul ocupational al persoanelor dezavantajate si date esentiale privind situatia materiala concreta. Aceste informatii vor fi diseminate catre publicul larg si specialisti in servicii sociale prin intermediul eveneimentului de promovare realizat in proiect. Finantarea FSE este necesara deoarece fara aceasta ar fi imposibil pe termen scurt si mediu sa se creeze o retea de intreprinderi sociale care sa aiba ca scop integrarea in munca si ulterior autonomia pe piata muncii pentru persoanele din grupuri dezavantajate si vulnerabile la schimbarile rapide din economie. In legatura cu bugetul proiectului mai mentionam: Valoarea totala eligibila a cheltuielilor generale este de 1,698,576.50 lei, din care 1.186.367 lei la Solicitant (din total buget S. ce include si finantarea SES de 6,861,476.73 lei), 373.579,50 lei la P1 (din total buget P1. ce include si finantarea SES de 1,661,769.50 lei) si 138.630 lei la P2. Contributia proprie in cadrul proiectului este de 433,180.43 lei (asigurata de S, P1 si P2). Valoarea totala a cheltuielile generale reprezinta 24,39% din totalul cheltuielilor de minimis. Cheltuielile celor 10 SES cuprind, conform bugetului detaliat al acestora cheltuieli ONRC, cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială – 42 angajati din grupul tinta, cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială - manager SES nou infiintat (1 pt. fiecare SES), cheltuieli cu transportul din localitatea SES (pentru formare). Mai sunt prevazute urmatoarele categorii de cheltuieli, pentru fiecare SES in parte: materiale de curatenie, utilităţi aferente funcționării structurilor de economie socială: apa, electricitate, telefon/internet, servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării structurilor de economie socială, servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente funcționării structurilor de economie socială, servicii de arhivare documente aferente funcționării structurilor de economie socială. Conectare la reţele informatice aferente funcționării structurilor de economie sociala, cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării SES. Cheltuieli de tip FEDR pentru cele 10 SES, aferente specificului fiecarei tip de investitii insumeaza 1,270,739.73 lei – cca. 14,71%. Servicii subcontractate: sevicii de consultanta pentru dezvoltare afacere (cercetare de marketing, strategii de comunicare si contractare clienti, strategii de furnizare servicii), servicii de recrutare, consiliere ocupationala tineri in situatii de risc , manager si selectie pentru angajare, servicii de contabilitate si gestionare contracte de munca, inclusiv PSI, servicii de asistemta psihplogica si dezvoltare personala, servicii de informare si publicitate (organizare conferinta, creare materiale publicitare, difuzare clip radio-TV), servicii juridice servicii de implementare fluxuri tehnologice. Servicii de configurare platforma web, mentenanta si promovare on-line. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare, taxe de participanti. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor SES: inchiriere spatii SES, leasing operational auto, leasing echipamente si utilaje. Ajutoarele de minimis pentru cele 10 SES totalizeaza 6,963,299.73 lei. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 8,661,876.23 lei, din care TVA eligibila - 372,805.80 lei. Valoarea totala subcontractata reprez. 32% din val. totala eligibila. Pentru fiecare SES bugetele aferente sunt: SES 1–urban: 815,145.66 lei; SES 2 – urban: 807,469.20 lei; SES 3–urban: 815,145.66 lei; SES 4 – urban: 794,469.20 lei; SES 5 – rural: 808,150.00 lei; SES 6 – rural: 818,900.00 lei; SES 7 – rural: 815,830.00 lei; SES 8 – rural: 831,610.00 lei; SES 9 – rural: 236,380.00 lei; SES 10 – rural: 220,200.00 lei.

 

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

 

Activitatea (*)

Durată

Organizaţia care implementează proiectul (*)

1

A1. FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE PENTRU 200 PERSOANE DIN GRUPUL TINTA LUCRATORI SOCIALI, CARE CUPRIND ACTIUNI DE INFORMARE, CONSILIERE, FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA DE SES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

2

A.1.1 REALIZAREA UNUI STUDIU SOCIAL DE TEREN PENTRU DEFINIREA PROFILULUI SOCIO-OCUPATIONAL AL GRUPURILOR VULNERABILE CUPRINSE IN PROIECT SI A CONDITIILOR SOCIO-ECONOMICE IN CARE TRAIESC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

3

A.1.2 IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR PENTRU DEZVOLTAREA SES DEDICATE GR. VULNERABILE, PRIN REALIZAREA UNEI CERCETARI DE BIROU SOCIO-ECONOMICE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

4

A.1.3 RECRUTAREA, SELECTIA SI FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE SI CONSILIRE PROFESIONALA PT UN NR. DE 200 LUCRATORI SOCIALI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului

5

A.1.4 ORGANIZAREA SI FURNIZAREA UNUI CURS DE FPC IN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI SOCIAL PENTRU 200 DE LUCRATORI SOCIALI SELECTATI DIN CADRUL ACT. 1.3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 2

6

A2. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE SI PROMOVARE – ECONOMIE SOCIALA PRIN 6 EVENIMENTE CONFERINTA ORIENTATE CATRE INTEGRAREA PERSOANELOR VULNERABILE DIN GR TINTA IN SES, IN CELE 6 REGIUNI DE IMPLEMENTARE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

7

A3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI, ACHIZITII SI AUDIT.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

8

A3.1. ACTIV. DE PLANIFICARE, ORGANIZARE, COORDONARE, MONITORIZARE SI CONTROL AL REZULTATELOR PROIECTULUI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

9

A3.2. ACTIV. DE ACHIZITII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

10

A3.3 AUDITAREA FINANCIARA A PROIECTULUI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

11

A.4. ACTIV. DE INFORMARE, PUBLICITATE SI COMUNICARE CU SES DEZVOLTATE IN PROIECT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

12

A 5. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE A 10 SES, DIN CARE 6 IN RURAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

13

A5.1 INFIINTAREA A 10 INTREPRINDERI SOCIALE IN REGIUNILE DE DEZVOLTARE IN CARE SE IMPLEMENTEAZA PROIECTUL: 4 SES URBANE, 6 SES RURALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

14

A5.2 RECRUTAREA, SELECTIA, INFORMAREA, CONSILIEREA SI FORMAREA PERSONALULUI DIN CELE 10 SES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

15

A5.3 ANGAJAREA, INTEGRAREA SI MENTINEREA PENTRU MINIM 13 LUNI DE LA FINALIZAREA PROIECTULUI A 61 DE ANGAJATI, DIN CARE 42 DE DE PERSOANE DIN GR. VULNERABILE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

16

A5.4. PREGATIREA INFRASTRUCTURII SI ORGANIZAREA FUNCTIONARII CELOR 10 INTREPRINDERI SOCIALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

17

A5.5 CONTRACTAREA DE SERV. DE CONSULTANTA, INFORMARE SI PUBLICITATE PENTRU SES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

18

A6. DERULAREA ACTIVITATII INTREPRINDERILOR SOCIALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

 

Obiective specifice (ObS)

Activitatea

Resurse umane necesare (Solicitant - S /Partener - P) subcontractate

Resurse materiale existente

Resurse materiale achiziţionate

Rezultate propuse

Indicatori

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile; OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala

1

A1. FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE PENTRU 200 PERSOANE DIN GRUPUL TINTA LUCRATORI SOCIALI, CARE CUPRIND ACTIUNI DE INFORMARE, CONSILIERE, FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA DE SES

6 Operatori interviu - S; 4 Experti analiza de date - P1; 1 Coordonator cercetare si FPC - S; Serviciile de informare si consiliere profesionala subcontractate -S; 1 Lector curs antreprenoriat social-S subcontractat; 1 expert medic-promovare si diseminare medicina muncii - P2; 1 expert psiholog-promovarea psihologia muncii in cadrul SES -P2

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); infrastructura cercetare a S: 6 statii CATI, utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu P2; transport, cazare si catering 200 participanti; inchiriere sala de curs;

1 metodologie, 1 chestionar, 1 baza date cu rezultate, 1 raport studiu social pe un esantion de 2000 respondenti; 1 raport calitativ cu 20 interviuri in profunzime cu pers cheie in servicii sociale, cu rezultate intermediare: 1 metodologie, 1 chestionar, 1 ghid de interviu, 1 prezentare studii; 200 LS inscrisi la curs, consiliati si informati in antreprenoriat social; 200 dosare cu doc. care justifica gr tinta; 200 de persoane introduse in Registru GT; 1 suport curs realizat si multiplicat in 200 exempl.; 1 acreditare ANC pt curs antreprenoriat social; 1 curs sustinut pt 200 LS; 200 de certificate ANC de absolvire eliberate

ID 387-Număr de participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 392-Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1; ID 386-Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 388-Număr de participanţi FSE - femei = 195; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395-Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială = 217

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile

2

A.1.1 REALIZAREA UNUI STUDIU SOCIAL DE TEREN PENTRU DEFINIREA PROFILULUI SOCIO-OCUPATIONAL AL GRUPURILOR VULNERABILE CUPRINSE IN PROIECT SI A CONDITIILOR SOCIO-ECONOMICE IN CARE TRAIESC

6 Operatori interviu - S; 4 Experti analiza de date - P1; 1 Coordonator cercetare si FPC - S

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), infrastructura cercetare a S: 6 statii CATI, utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1

1 metodologie, 1 chestionar, 1 baza date cu rezultate, 1 raport studiu social pe un esantion de 2000 respondenti

ID 387-Număr de participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 392-Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile

3

A.1.2 IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR PENTRU DEZVOLTAREA SES DEDICATE GR. VULNERABILE, PRIN REALIZAREA UNEI CERCETARI DE BIROU SOCIO-ECONOMICE

4 Experti analiza de date - P1;

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), infrastructura cercetare a S: 6 statii CATI, utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier;1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1

1 raport calitativ cu 20 interviuri in profunzime cu pers cheie in servicii sociale, cu rezultate intermediare: 1 metodologie, 1 chestionar, 1 ghid de interviu, 1 eveniment de prezentare studii

ID 387-Număr de participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 392-Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile; OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala

4

A.1.3 RECRUTAREA, SELECTIA SI FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE SI CONSILIRE PROFESIONALA PT UN NR. DE 200 LUCRATORI SOCIALI

1 Coordonator cercetare si FPC - S; 6 Operatori interviu - S; Serviciile de informare si consiliere profesionala subcontractate -S

spatiu de implementare -S (100 mp), infrastructura cercetare a S: 6 statii CATI, utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; brosuri; materiale promotionale, banner; site

200 LS inscrisi la curs, consiliati si informati in antreprenoriat social; 200 dosare cu doc. care justifica gr tinta; 200 de persoane introduse in Registru GT

ID 386-Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Număr de participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Număr de participanţi FSE - femei = 195

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile;

5

A.1.4 ORGANIZAREA SI FURNIZAREA UNUI CURS DE FPC IN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI SOCIAL PENTRU 200 DE LUCRATORI SOCIALI SELECTATI DIN CADRUL ACT. 1.3.

1 Coordonator cercetare si FPC - S; 1 Lector curs antreprenoriat social-S subcontractat; 1 expert medic-promovare si diseminare medicina muncii - P2; 1 expert psiholog-promovarea psihologia muncii in cadrul SES -P2

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); infrastructura cercetare a S: 6 statii CATI, utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

transport, cazare si catering 200 participanti; inchiriere sala de curs; 1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu - P2.

1 suport curs realizat si multiplicat in 200 exempl.; 1 acreditare ANC pt curs antreprenoriat social; 1 curs sustinut pt 200 LS; 200 de certificate ANC de absolvire eliberate

ID 387-Număr de participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Număr de participanţi FSE - femei = 195; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395-Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială = 217

OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala

6

A2. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE SI PROMOVARE – ECONOMIE SOCIALA PRIN 6 EVENIMENTE CONFERINTA ORIENTATE CATRE INTEGRAREA PERSOANELOR VULNERABILE DIN GR TINTA IN SES, IN CELE 6 REGIUNI DE IMPLEMENTARE

1 Coordonator cercetare si FPC - S; 3 experti-promovare, comunicare si organizare evenimente - P1; 1 coordonator activitati - P2; 1 expert medic-promovare si diseminare medicina muncii - P2; 1 expert psiholog-promovarea psihologia muncii in cadrul SES -P2;

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu P2; transport, cazare si catering experti si invitati conferinte; servicii organizare 6 conferinte a cate 50 participanti

1 campanie de promovare – economie sociala prin 6 evenimente tip conferinta organiz. in cele 6 regiuni de implementare, cu o medie de 50 de persoane per eveniment; peste 300 de invitatii transmise; fotografii si 6 filme ale conferintelor postate pe website, retelele de socializare si youtube; min. 6 comunicate de presa lansate cu min. 20 aparitii in presa regionala; 300 de materiale de informare set si 300 brosuri econ. sociala distribuite participantilor;

ID 392-Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile; OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala; OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

7

A3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI, ACHIZITII SI AUDIT.

manager de proiect - S; responsabil financiar - S; responsabil achizitii- S; coordonator proiect P1; responsabil financiar - P1; coordonator activitati - P2; Servicii audit - S; Servicii expertiza contabila - S

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu P2; servcii audit - S; servicii expertiza contabila - S; 1 laptop - P2

1 Proiect cofinantat FSE prin POSDRU implementat, ce include 10 SES infiintate

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10; ID 386-Nr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Nr participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 392-Nr evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1; ID 384 = 61; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395 = 217; ID 453 = 61

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile; OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala; OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

8

A3.1. ACTIV. DE PLANIFICARE, ORGANIZARE, COORDONARE, MONITORIZARE SI CONTROL AL REZULTATELOR PROIECTULUI

manager de proiect - S; responsabil financiar - S; responsabil achizitii- S; coordonator proiect P1; responsabil financiar - P1; coordonator activitati - P2; Servicii audit - S; Servicii expertiza contabila - S

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu P2; servcii audit - S; servicii expertiza contabila - S; 1 laptop - P2

minim 5 RTF-uri, rapoarte de activitate, minute de intalniri, evidenta cheltuielilor, conturi analitice proiect, min. 5 cereri de rambursare, minim 5 cereri de plata

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10; ID 386-Nr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Nr participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 392-Nr evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1; ID 384 = 61; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395 = 217; ID 453 = 61

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile; OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala; OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

9

A3.2. ACTIV. DE ACHIZITII

manager de proiect - S; responsabil achizitii- S; coordonator activitati - P2;

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu P2;

7 achizitii - servicii realizate: Lector curs antreprenoriat -S; Expert informare si consiliere profesionala –S; Expert coord. infintare SES (dezvoltare business) - S; Organizare 6 evenimente a cate 50 participanti-P1; Audit -S; Expertiza contabila–S; 1 laptop-P2;

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10; ID 386-Nr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Nr participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 392-Nr evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1; ID 384 = 61; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395 = 217; ID 453 = 61

OS 1. Abilitarea a 200 de specialisti ai sistemului de servicii sociale – lucratori sociali – din cele 6 regiuni de implementare ca antreprenori pentru structuri de economie sociala destinate grupurilor de persoane vulnerabile; OS 2. Dezvoltarea mecanismelor economiei sociale in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din cele 6 regiuni de implementare prin organizarea unui eveniment de comunicare si promovare – economie sociala; OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

10

A3.3 AUDITAREA FINANCIARA A PROIECTULUI

manager de proiect - S; responsabil financiar - S; responsabil achizitii- S; coordonator proiect P1; responsabil financiar - P1; coordonator activitati - P2; Servicii expertiza contabila - S

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu P2;

minim 5 rapoarte de audit financiar

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10; ID 386-Nr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Nr participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 392-Nr evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1; ID 384 = 61; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395 = 217; ID 453 = 61

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

11

A.4. ACTIV. DE INFORMARE, PUBLICITATE SI COMUNICARE CU SES DEZVOLTATE IN PROIECT

manager de proiect - S; expert coordonator informare, promovare si organizare evenimente- S; servicii expert coordonator infiintare intreprinderi sociale (dezvoltare business)- S; 1 expert medic-promovare si diseminare medicina muncii - P2; 1 expert psiholog-promovarea psihologia muncii in cadrul SES -P2

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; chirie spatiu P2; materiale de informare si publicitate, organizare conferinte, creare website

1 website, 1 pagina facebook, 2 conferinte de presa, 2 comunicate, 2 aparitii mass-media, 4 roll-up-uri; materiale de informare si promovare pt 2 conferinte de presa cu 50 particip., 6 conferinte eveniment + 200 participanti curs. Participanti estimati cca 550. Materiale set: mapa, pix personalizat, prezentare proiect, print raport de cercetare, brosuri promovare: 600; 10 SES asistate pt infiintare si monitorizate; procedura selectie manageri SES, 10 contracte subventie SES; doc. de comunicare si monitorizare, minute de intalniri, minim 10 rapoarte vizita de monitorizare SES

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10; ID 392-Nr evenimente de comunicare şi promovare – economie socială = 1

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

12

A 5. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE A 10 SES, DIN CARE 6 IN RURAL

manager de proiect - S; coordonator proiect P1; 10 manageri SES; 61 angajati din care 49 din GT

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp), spatiu de implementare -P2 (30 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1;

10 SES infiintate

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10; ID 386-Nr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Nr participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 384 = 61; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395 = 217; ID 453 = 61

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

13

A5.1 INFIINTAREA A 10 INTREPRINDERI SOCIALE IN REGIUNILE DE DEZVOLTARE IN CARE SE IMPLEMENTEAZA PROIECTUL: 4 SES URBANE, 6 SES RURALE

manager de proiect - S; servicii expert coordonator infiintare intreprinderi sociale (dezvoltare business)- S; 10 manageri SES

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; 10 taxe aferente deschiderii de societati comerciale, 10 taxe notariale, 10 onorarii juristi pt redactare statut si inscriere, 10 contracte de inchiriere pentru sediu social.

10 societati comerciale cu caracter SES infiintate

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10; ID 386-Nr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Nr participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 384 = 61; ID 394-Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei = 90; ID 395 = 217; ID 453 = 61

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

14

A5.2 RECRUTAREA, SELECTIA, INFORMAREA, CONSILIEREA SI FORMAREA PERSONALULUI DIN CELE 10 SES

manager de proiect - S; coordonator proiect P1; 10 manageri SES; servicii expert coordonator infiintare intreprinderi sociale (dezvoltare business)- S; Servicii expert informare si consiliere profesionala -S;

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; brosuri; materiale promotionale, banner; site

42 de persoane gr tinta informate si consiliate, 37 persoane participante la programe FPC certificate, din care 25 femei

ID 386-Nr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială = 242; ID 387-Nr participanţi la instruire - economie socială = 237; ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 395-Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială = 217

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

15

A5.3 ANGAJAREA, INTEGRAREA SI MENTINEREA PENTRU MINIM 13 LUNI DE LA FINALIZAREA PROIECTULUI A 61 DE ANGAJATI, DIN CARE 42 DE DE PERSOANE DIN GR. VULNERABILE

manager de proiect - S; coordonator proiect P1; 10 manageri SES; servicii expert coordonator infiintare intreprinderi sociale (dezvoltare business)- S; 1 expert psiholog-promovarea psihologia muncii in cadrul SES -P2;

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

1 leasing operational autovehicul - S; chirie spatiu - S; chirie spatiu - P1; brosuri; materiale promotionale, banner; site

Fiecare SES va angaja personal propriu dupa cum urmeaza: SES 1: 8 angajati din care 6 femei in situatii de risc; SES 2: 8 din care 5 femei risc; SES 3: 8 din care 6 femei risc; SES 4: 8, din care 4 femei risc; SES 5: 5 din care 2 persoane roma si 1 persoana cu VMG; SES6: 5 din care 1 pers. roma si 2 persoane VMG; SES 7: 7 din care 1 persoana de etnie roma, 3 persoane VMG, 1 femeie risc; SES 8: 6 din care 2 persoane VMG si 2 femei risc; SES 9: 3 din care 1 pers. de etnie roma si 2 femei risc; SES10: 3 din care 2 femei risc si 1 pers cu VMG. In total vor fi: 61 de angajati, din care 42 din gr tinta

ID 388-Nr participanţi FSE - femei = 195; ID 389-Nr participanţi FSE – persoane de etnie romă; ID 391-Nr participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile = 37; ID 384-Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale = 61; ID 453-Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale = 61

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

16

A5.4. PREGATIREA INFRASTRUCTURII SI ORGANIZAREA FUNCTIONARII CELOR 10 INTREPRINDERI SOCIALE

manager de proiect - S; coordonator proiect P1; 10 manageri SES; servicii expert coordonator infiintare intreprinderi sociale (dezvoltare business)- S; 10 servicii juridice subcontractate; 10 servicii consultanta dezvoltare afaceri realizate de managerii celor 10 SES

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

10 achizitii generale de tip FEDR aferente SES; 10 inchirieri sedii/spatii pt SES; 10 tipuri de achizitii materii prime si materiale aferente fiecarui SES;

10 SES functionale echipate si dotate corespunzator, cf plan afaceri si buget aferent SES;

ID 382-Nr structurilor economiei sociale înfiinţate = 10

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

17

A5.5 CONTRACTAREA DE SERV. DE CONSULTANTA, INFORMARE SI PUBLICITATE PENTRU SES

10 manageri SES; 61 angajati din care 49 din GT; 10 servicii juridice subcontractate; 10 servicii consultanta dezvoltare afaceri realizate de managerii celor 10 SES

spatiu de implementare -S (100 mp), spatiu de implementare -P1 (50 mp); utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier; 1 autovehicul existent

10 achizitii generale de tip FEDR aferente SES; 10 inchirieri sedii/spatii pt SES; 10 tipuri de achizitii materii prime si materiale aferente fiecarui SES;

10 strategii de marketing aplicate; publicitatea SES planificata, 10 comunicate de presa, 10 conferinte de lansare; planuri de amenajare spatiu de functionare/plan de amenajare teren etc realizate.

ID 453-Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale = 61

OS 3. Angajarea, integrarea si mentinerea minim 13 luni de la finalizarea proiectului in munca a 61 de persoane dintre care 42 (69%) provenite din randul grupurilor vulnerabile

18

A6. DERULAREA ACTIVITATII INTREPRINDERILOR SOCIALE

10 manageri SES; 61 angajati din care 49 din GT;

Nu este cazul

utilitati, internet; telefonie; infrastructura IT; mobilier specifice fiecarui SES in parte

materii prime si materiale achizitionate; norme de protectia muncii implementate; produse realiz. cf planului de productie si de marketing, managemant financiar riguros, 61 de posturi de munca mentinute minim 13 luni de la finalizarea proiectului POSDRU.

ID 453-Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale = 61

 

 

Date Financiare

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

 

 

 

Total

1

Resurse umane

952576.50

2

Participanţi

140000.00

3

Alte tipuri de costuri, din care :

7525799.73

3.1

cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului)

1274539.73

3.2

valoare activităţi subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului)

2737300.00

4

Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3)

0.00

5

Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

8618376.23

6

Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)

43500.00

7

VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care :

8661876.23

8

valoare activităţi transnaţionale

0.00

9

Valoare TVA nedeductibila estimata

372805.80

10

Contribuţia solicitantului

433180.43

11

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 10)

8228695.80

 

Justificarea bugetului cererii de finantare

La elaborarea bugetului proiectului s-au respectat prevederile O.U. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora si Hot. nr. 875/2011 pt aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 cu completarile ulterioare. Astfel, la elaborarea bugetului s-a respectat procedura de management şi control interna pt asigurarea corectitudinea estimarii preturilor salariale, a costurilor cu transportul, cazarea si diurna, a serviciior subcontracte sau cele administrative, aceste preturi nefiind mai mari decat cele existente in acest moment in cadrul companiei. Printre procedurile mentionate mai sus, amintim intalnirile de lucru cu viitoara echipa de management si cea care a contribuit semnificativ la realizarea proiectului prin care s-au insusit principiile unei bune gestiuni financiare in intocmirea proiectului, respectandu-se principiile economicitatii, eficacitatii si eficientei, libera concurenta, tratament egal si nediscriminatoriu, transparenta, excluderea cumulului. Prin urmare, respectarea OUG nr. 66/2011 si a completarilor ulterioare s-a realizat prin: intalniri regulate ale echipei ce a contribuit la realizarea proiectului si care va fi si viitoarea echipa de management pt insusirea si aplicarea in cadrul proiectului, respective a bugetului a principiilor amintite mai sus; mentinerea plafoanelor de cheltuieli previzionate in proiect la nivelul celor existente in acest moment in cadrul companiei; realizarea unor instrumente de control incrucisat al achizitiilor utilizate dupa obtinerea finantarii; detalierea si transparenta totala in justificarea tuturor cheltuielilor financiare ale proiectului. Cheltuielile generale: sunt formate din cheltuielile cu salariile echipei de management si serv. subcontractate (expertiza contabila si audit), toate incadrandu-se intr-un procent de 6,81% din cheltuielile de minimis. Toate cheltuielile salariale contin si taxele angajatorului. Astfel: manager de proiect - S (4 ore/zi* tarif orar 100 lei*21 zile/luna)-12 luni, total 100.800 lei; resp. financiar - S (4 ore/zi*tarif orar 70 lei*21 zile/luna)-12 luni, total 70.560 lei; resp. achizitii- S (4 ore* tarif orar 70 lei* 21 zile/luna), 12 luni, total 70.560 lei; coord. proiect P1 (4 ore* tarif orar 90 lei*21 zile/luna) - experienta prof. peste 10 ani;v-12 luni, total 90.720 lei; resp. financiar - P1 (2 ore* tarif orar cca 70 lei* 21 zile/luna); -12 luni, total 35.280 lei; coord. activitati-P2 (4 ore* tarif orar95 lei* 21 zile/luna)-7 luni, total 55.860 lei. De asemenea, cheltuielile de management subcontractate: Servicii audit - S (5 cereri rambursare), total 25.000 lei; servicii expertiza contabila-S -1 ora/luna*100 lei ora*21 zile luna, total 25.200 lei. Echipa de implementare: 4 Experti analiza date-P1 (4 ore* tarif orar 67 lei* 21 zile/luna*4 pers.), 6 luni, total 135.072 lei; 1 Expert coord. informare, promovare si organiz. evenimente-S (6 ore*tarif orar 67 lei*21 zile/luna), 11 luni, total 92.862 lei; 6 Experti operatori interviu-S (4 ore/zi*tarif orar 40 lei*21 zile/luna*6 persoane), 5 luni, total 100.800 lei. 1 Coord. cercetare si formare profesionala-S (6 ore*tarif orar 70 lei* 21 zile/luna), 10 luni, total 88.200 lei. 3 exp.-promovare, comunicare si organizare evenimente - P1 (3 ore*tarif orar 60 lei* 21 zile/luna*3 persoane), 3 luni, total 34.020 lei. 1 expert medic promovare si diseminare medicina muncii - P2 (nr. ore zilnic bugetate: 4 ore*tarif orar 70 lei*21 zile/luna), 6 luni, total 30.240 lei. 1 expert psiholog-promovarea psihologia muncii in cadrul intreprinderilor sociale -P2 (4 ore* tarif orar 70 lei* 21 zile/luni), 6 luni, total 30.240 lei. Pt transportul, cazarea si diurna personalului propriu s-au avut in vedere deplasari la evenimentele de promovare cu auto pt S, P1 si P2 (estimandu-se pt fiecare: cca 8 transporturi la un cost mediu estimat de 300 lei; 4 nopti cazare la un pret de cca. 100 lei / noapte si diurna de 32,5 lei / zi pt 3 zile) si deplasari in locatiile unde vor fi infiintate cele 10 SES pt S si P1 (transport la un cost mediu estimat de 300 lei pt 4 deplasari, 4 nopti cazare: 100 lei / noapte si diurna de 32,5 lei / zi pt 3 zile). Pt transportul si cazarea participantilor (lucratori sociali) a fost calculat:-in/din cele 6 regiuni catre localitatea in care se va sustine cursul (media de km 400*2 drumuri dus intors*100 lei cost mediu estimat/calatorie cu tren sau autocar* 100 participanti)–S; cazare participanti in localitate in care se sustine cursul (200 participanti*150 lei cost estimat /noapte de cazare*4 nopti)–S. Subventiile pt cei 200 participanti lucratori sociali au fost calculate la o valoare de cca 200 lei, total 40.000 lei. Alte tipuri de costuri cuprind: servicii de catering participanti (lucratori sociali) la cursul de formare 200 part.*70 lei*4 luni, total 56.000 lei. Taxe certifcat ANC–S: 200 pers.*50 lei si taxa autorizare curs antreprenoriat social pt S.: 1800 lei. Cheltuielile de tip FEDR contin un laptop pt un expert P2 in valoare de 3.800 lei. Activitati subcontractate, altele decat cele de management: Lector curs antreprenoriat social pt curs 200 lucratori sociali-(1 lector*100 lei/ora*24ore*10 sesiuni curs +200 ore dezvoltare si redactare curs + feed-back practica cursanti) – S, total 44.000 lei. Servicii exp. informare si consiliere prof. (1 expert*70 lei/ora*200 beneficiari*5ore/beneficiar= 800 ore) –S, total 70.000 lei. Servicii expert coord. infiintare SES (dezvoltare business)-S: 4 ore zi*70 lei ora*21 zile*10 luni, total 58.800 lei. Servicii organizare 6 evenimente a cate 50 participanti (5000 lei=cost unitar/eveniment)-P1, total 30.000 lei. Cheltuieli pt inchirieri si leasing: chirie spatiu-S (100 mp*50 lei mp), 12 luni, total 60.000 lei; chirie spatiu P1 (50 mp*50 lei mp), 12 luni, total 30.000 lei; chirie spatiu implementare P2 (30 mp*50 lei mp), 7 luni, total 10.500 lei; chirie derulare curs Activitatea de formare a lucratorilor sociali (10 grupe*4 zile*700 lei/zi)-S, total 28.000 lei. Leasing operational auto-S (200 lei/zi*21 zile luna*12 luni), total 50.400 lei. Cheltuieli informare si publicitate, din care: S-brosuri promovare economie sociala - estimat 600 buc pt part. directi si indirecti*5 lei, total 3.000 lei; Materiale promotionale pt 2 conferinte de presa proiect cu 50 participanti, 6 conf. eveniment+200 participanti curs. Participanti totali estimati cca 550. Materiale set: mapa, pix personalizat, prezentare proiect, print raport de cercetare variant aprescurtata in nur de 50 pp)-S: a fost estimat un cost mediu de 50 lei*550 buc, total 27.500 lei. Cost conferinte de lansare si incheiere; 2 conferinte*(1000 lei inchirieri sali+tratatie invitati 50*15 lei)-S, total 3.500 lei. Banner vertical-4 buc*4000 lei, total 16.000 lei. Realizare site proiect si mentenanta, in valoare de 3.000 lei; Print cursuri formare 200 buc/200 participanti curs-S, la un cost mediu de 30 lei, total 6.000 lei. Totalul informare si publicitate se incadreaza in procentul de 10% din valoarea eligibila. Cheltuielile indirecte reprezinta un procent de 1% din cheltuieli directe minus cheltuieli de tip FEDR si cuprind: utilitati pt S., P1 si P2 la un cost mediu lunar de 200 lei timp de 6 (pt. P2) si 12 luni; telefoane si internet pt S, P1 si P2. De mentionat ca la S. costurile lunare de 1500 lei sunt si costuri pt derularea proiectului intrucat studiile si cercetarile mentionate in cererea de finantare se fac inclusiv telefonic prin metoda CATI; servicii curierat pt. S. (75 lei*12 luni); taxe bancare pt S. si materiale consumabile pt S, P1 si P2. Total cheltuielilor generale eligibile: 1,698,576.50 lei, din care 1.186.367 lei la S., 373.579,50 lei la P1 si 138.630 lei la P2. Contributia proprie in cadrul proiectului este de 433,180.43 lei (asigurata de S, P1 si P2). Valoarea totala a cheltuielile generale reprezinta 24,39% din cheltuielile de minimis.

 

Indicatori

Indicatori

 

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

382

Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate

10

386

Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială

242

387

Număr de participanţi la instruire - economie socială

237

388

Număr de participanţi FSE - femei

195

389

Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă

5

390

Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi

0

391

Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile

37

392

Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială

1

 

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

384

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale

61

394

Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei

90

395

Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială

217

396

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - economie socială

0

453

Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale

61

 

Grup ţintă

GRUP ŢINTĂ

 

ID

Grup ţintă

Valoare

5

Asistenţi comunitari

0

8

Asistenţi maternali

0

9

Asistenţi personali

0

20

Copii în situaţie de risc

0

31

Familii cu peste 2 copii

0

32

Familii monoparentale

0

33

Femei

29

35

Formatori implicaţi în economia socială

0

40

Lucrători sociali

200

43

Manageri ai întreprinderilor sociale

0

44

Mediatori familiali

0

45

Mediatori sanitari

0

62

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala

0

64

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate

0

67

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat

8

68

Persoane cu dizabilităţi

0

69

Persoane de etnie roma

5

108

Personal din instituţii rezidenţiale

0

126

Specialişti implicaţi în economia socială

0

131

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

0

133

Victime ale traficului de persoane

0

134

Victime ale violenţei în familie

0

161

Ingrijitori

0

187

Persoane afectate de boli ocupationale

0